Przeciwdziałanie przemocy

Zespół Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie realizuje wiele form pomocy zarówno dla osób doznających przemocy, stosujących przemoc oraz członków rodziny dotkniętej tym problemem.
Jak pomagamy?
TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA W NURCIE TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH
 •  terapia z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie
 • terapia z osobami stosującymi przemoc w rodzinie
 • terapia z osobami po próbach samobójczych, z problemem autoagresji, samookaleczenia
 • terapia z osobami w żałobie
 • terapia w diadach (rodzic-dziecko)
KONSULTACJE DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE
KONSULTACJE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE
KONSULTACJE DLA OSÓB BĘDĄCYCH ŚWIADKAMI PRZEMOCY W RODZINIE
UDZIELANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI Z ZAKRESU PROWADZENIA PROCEDURY NIEBIESKIEJ KARTY
KONSULTACJE DLA OSÓB, KTÓRE PODCZAS PRACY ZAWODOWEJ SPOTYKAJĄ SIĘ Z PROBLEMEM PRZEMOCY kuratorzy, policja, pracownicy ochrony zdrowia, przedstawiciele oświaty itp.
Komu pomagamy?

Pomoc jest udzielana bezpłatnie, skierowana jest do mieszkańców Gminy i Miasta Częstochowy.

Jak skorzystać z pomocy?
Osoby, które chcą skorzystać z wymienionych form wsparcia proszone są o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 34 372 42 02.
Przemoc dotyka wielu osób, na różne sposoby!

JEŻELI ZDARZA CI SIĘ, ŻE KTOŚ BLISKI

POPYCHA CIĘ ZABIERA PIENIĄDZE NISZCZY TWOJE RZECZY
WYŚMIEWA OBRZUCA OBELGAMI GROZI, ŻE CIĘ ZABIJE
BIJE SZARPIE OBWINIA CIEBIE ZA SWOJE PRZEMOCOWE ZACHOWANIE
ZMUSZA CIĘ DO ROBIENIA RZECZY, KTÓRE SĄ PONIŻAJĄCE I NIEPRZYJEMNE

PRAWDOPODOBNIE DOZNAJESZ PRZEMOCY

Gdzie otrzymasz pomoc?
 • Policja – nr telefonu 997 lub 112

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie:

 • Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej nr 1, aleja Niepodległości 20/22, nr telefonu 34 370 94 04;
 • Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej nr 2 ul. Staszica 10, nr telefonu 34 344 49 47;
 • Zespół Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, nr telefonu 34 372 42 02;
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych al. Wolności 44, nr telefonu 34 324 34 43;

 • Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Rejtana 7B, nr telefonu 34 366 31 21;

 • Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi ul. Sikorskiego 78/80, nr telefonu 34 361 38 82;

 • Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem ETOH, al. Pokoju 12, nr telefonu 730 876 600,

 • Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, ul. Nowowiejskiego 3, III p, nr telefonu 34 324 10 03, 605 607 696.

W wymienionych instytucjach otrzymasz bezpłatną, profesjonalną i specjalistyczną pomoc!

Linie telefoniczne

O problemie możesz porozmawiać zachowując anonimowość pod numerami:

 • Niebieska Linia 22 668 70 00
 • Częstochowski Telefon Niebieskiej Linii 800 163 102

Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, problem przemocy dotyczy Ciebie lub Twoich rówieśników, możesz skorzystać z:

 • bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

 • pomoc Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

Pamiętaj, nie musisz radzić sobie sam z problemem przemocy! Przełam milczenie, poproś o pomoc!

Stosujesz przemoc? Możemy Ci pomóc!

Jeśli masz trudności z opanowaniem emocji, co powoduje, że nawet nieświadomie krzywdzisz kogoś bliskiego, możesz skorzystać z pomocy! 

 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie - terapia krótkoterminowa dla osób stosujących przemoc, nr telefonu 34 372 42 02;

 • Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie, ul. Rejtana 7B, nr telefonu 34 366 31 21- zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc;

 • Ośrodka Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym Częstochowa, ul. Sikorskiego 78/80 nr telefonu 34 361 38 82 - zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Procedura Niebieskiej Karty

Procedura Niebieskiej Karty obejmuje czynności podejmowane i realizowane przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty następuje przez wypełnienie przez osobę uprawnioną np. policjanta, pracownika pomocy społecznej czy ochrony zdrowie lub oświaty formularza „Niebieska Karta - A” - w przypadku, gdy w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych pojawią się podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub gdy takiego zgłoszenia dokona członek rodziny lub osoba będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Wszelkie działania podejmowane w ramach procedury Niebieskiej Karty mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim członkom rodziny dotkniętej przemocą.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Częstochowy

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Częstochowy został powołany przez Prezydenta Miasta Częstochowy.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie, Policji, Kuratorskiej Służby Sądowej w Częstochowie, Prokuratury w Częstochowie, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Częstochowy wchodzą przedstawiciele działających na terenie miasta instytucji i organizacji m.in. MOPS, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele Kuratorium, Prokuratury, Policji, oświaty, stowarzyszeń i organizacji działających na terenie miasta.

 • Pani Małgorzata Długosz – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego;
 • Pani Lidia Zeller – Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”w Częstochowie, zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego;
 • Pan Michał Borecki – Stowarzyszenie Pedagogiki Alternatywnej w Częstochowie, II zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego;
 • Pani Agnieszka Wydymus – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego;
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego zobowiązani są:
 • do udzielania pomocy osobie doświadczającej przemocy w rodzinie,

 • diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą,

 • podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie,

 • opracowują indywidualny plan pomocy dla rodziny dotkniętej przemocą,

 • współpracują z instytucjami zajmującymi się problemem przemocy w rodzinie,

 • organizują kampanie społeczne, konferencje w celu podniesienia świadomości społecznej dotyczącej problemu przemocy w rodzinie,

 • prowadzą działalność edukacyjną skierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej oraz profesjonalistów pracujących z osobami doświadczającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc w rodzinie.