Zasiłek stały

Zasiłek stały – świadczenie o charakterze obligatoryjnym, przyznawane na czas posiadania orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub na stałe w przypadku osób w wieku poprodukcyjnym.
Kto może się ubiegać?

Osoba posiadająca umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności i której dochód jest niższy od kryterium osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie.

Niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, lub znacznym, wiek poprodukcyjny, brak własnego dochodu lub gdy jest niższy od kryterium osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Postępowanie wszczyna się na wniosek strony, jej przedstawiciela ustawowego lub z urzędu (wniosek pracownika socjalnego). Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i na tej podstawie przyznaje tą formę pomocy oraz wydana jest decyzja administracyjna. Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 K.P.A. nie później niż w ciągu miesiąca.

Jakie dokumenty należy złożyć?
Miejsce złożenia dokumentów:
  • RZPS 1- al. Niepodległości 20/22, Częstochowa 42-217, tel 34 370 94 04
  • RZPS 2- ul. Staszica 10, Częstochowa 42-216 tel: 34 344 49 44 – 47
  • Polskiej Organizacji Wojskowej 2, Częstochowa 42-216, tel: 34 372 42 00
  • Sekcja ds. Przeciwdziałania Bezdomności (Pomoc dla osób bezdomnych) – ul. Krakowska 34, Częstochowa 42-216, tel: 34 324 38 22
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1507 z póź. zm.)

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.