Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.
Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

Osoba lub rodzina gdy występuje jedna z podanych wyżej okoliczności i dochód nie przekracza w przypadku osoby samotnie gospodarującej 701 zł netto, w rodzinie na osobę 528zł netto.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Postępowanie wszczyna się na wniosek strony, jej przedstawiciela ustawowego lub z urzędu (wniosek pracownika socjalnego). Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i na tej podstawie przyznaje tą formę pomocy oraz wydana jest decyzja administracyjna. Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 K.P.A. nie później niż w ciągu miesiąca.

Dokumenty, które należy złożyć
Miejsce złożenia dokumentów

RZPS 1Częstochowa, Niepodległości 20/22 tel. 34 370 94 04

RZPS 2Częstochowa. Staszia 10 tel. 34 344 49 44 – 47

Polskiej Organizacji Wojskowej 2 tel. 34 372 42 00

Sekcja ds. Przeciwdziałania Bezdomności (osoby bezdomne) – Częstochowa, Krakowska 34 tel. 34 324 38 22Miejsce złożenia dokumentówMiejsce złożenia dokumentów

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1507 z póź. zm.)

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.