Zasiłek celowy

Zasiłek celowy. Przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie w części lub w całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, drobnych napraw w mieszkaniu oraz pokrycia kosztów pogrzebu, a także na ekonomiczne usamodzielnienie.
Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

Osoba lub rodzina, która własnym staraniem nie może zabezpieczyć występujących potrzeb a dochód nie przekracza w przypadku osoby samotnie gospodarującej 634 zł netto, w rodzinie na osobę 514zł netto.

W szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach może być udzielona pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego przy przekroczeniu kryterium dochodowego.

W celu umożliwienia osobie wyjścia z systemu pomocy społecznej może być udzielona pomoc w formie zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. W tym przypadku osoba zainteresowana składa stosowne dokumenty.

Dochód nie może przekroczyć: w przypadku osoby samotnie gospodarującej 634 zł netto, w rodzinie na osobę 514zł netto.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Postępowanie wszczyna się na wniosek strony. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i na tej podstawie przyznaje tą formę pomocy oraz wydana jest decyzja administracyjna. Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 KPA wynosi 30dni.

Dokumenty, które należy złożyć

Osoba ubiegająca się o zasiłek celowy jest zobowiązana złożyć

Miejsce złożenia dokumentów

RZPS 1 – Częstochowa, Niepodległości 20/22 tel. 34 370 94 04

RZPS 2 – Częstochowa. Staszia 10 tel. 34 344 49 44 - 47

Polskiej Organizacji Wojskowej  2 tel. 34 372 42 00

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2017 r. Poz. 1769 z późn. zm.)
  • Uchwała Rady Miasta
Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.