USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE

USŁUGI OPIEKUŃCZE, USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI świadczone w miejscu zamieszkania klienta

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są formą pomocy, której celem jest zaspokojenie codziennych, podstawowych potrzeb osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, umożliwiają jej pozostanie w środowisku domowym.

 Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowią istotną formę wsparcia dla tej grupy osób.
Polegają najczęściej na pomocy i asystowaniu w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz trenowaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego zaspokajania potrzeb bytowych, wspólnym organizowaniu i spędzanie czasu, korzystaniu z usług rożnych instytucji, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy i wspieraniu w uzyskaniu zatrudnienia, wsparcie i interwencje psychospołeczne.

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują:

  • osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
  • osobie, która wymaga pomocy innych osób a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Terminy i sposób załatwienia sprawy
 •  Pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 • Wydanie decyzji administracyjnej przyznającej pomoc poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o udzielenie pomocy.
 • Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Czynność tę przeprowadza się w celu ustalenia faktycznej sytuacji życiowej osoby lub rodziny, a więc sytuacji osobistej, rodzinnej, materialnej, zawodowej, zdrowotnej jak również w celu ustalenia odpłatności za przyznaną pomoc w formie usług
 • Ośrodek pomocy społecznej przyznając usługi ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia.
 • Tryb i terminy rozpatrywania spraw określa kodeks postępowania administracyjnego.
Dokumenty które należy złożyć
 • Wniosek w sprawie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych.
 • Wniosek w sprawie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  wraz z załączonym:
 • zaświadczeniem lekarskim kwalifikującym do specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 • orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Miejsce złożenia dokumentów
 • Siedziba MOPS przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie, tel. 34 372 42 03
 • Siedziba Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Niepodległości 20/22, tel. 34 370 94 04
 • Siedziba Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Staszica 10, tel. 34 344 49 44 – 47
Dodatkowe informacje
 • Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie.
 • Odpłatność za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała Nr 313/XXIV/2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30.01.2020 r. z późn. zm.
 • Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.
 • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są bezpłatne dla osób, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie.
 • Realizatorem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest Spółdzielnia Socjalna “Jasne, że zmiana” z siedzibą w Częstochowie przy ul. Marysia 93, tel. 519 729 134
Podstawa prawna
Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.