Tryb udzielania pomocy społecznej

Jak uzyskać wsparcie z pomocy społecznej w MOPS?
Jeżeli rodzina lub osoba znajdzie się w trudnej sytuacji, z którą sama sobie nie radzi może zwrócić się o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2.

Zgłoszenia może dokonać osoba zainteresowana lub inna osoba lub instytucja za zgodą rodziny lub osoby potrzebującej wsparcia. Pomoc społeczna może być też udzielana z urzędu np.na wniosek pracownika socjalnego.

Pamiętaj! Zakres przyznanego wsparcia jest zależny od wielu czynników, indywidualnej sytuacji każdej osoby lub rodziny, a także od możliwości finansowych MOPS w danym zakresie oraz zgodności pomocy z celami pomocy społecznej.
Pracownik socjalny po dokonaniu wywiadu zaproponuje pomoc, która jest możliwa do udzielenia w danym przypadku i uzasadniona sytuacją osoby lub rodziny występującej o pomoc.
Etapy przyznania świadczenia z pomocy społecznej
 • zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy do pracownika socjalnego przez osobę zainteresowaną, bądź inną osobę, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
  Może się odbyć:

  • osobiście,
  • pisemnie,
  • telefonicznie.
  • drogą elektroniczną
 • sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu stałego zamieszkania lub w miejscu czasowego pobytu,
  w celu ustalenia aktualnej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby i rodziny oraz opracowania planu pomocy zgodnie z wnioskiem;
 • wydanie decyzji osobie ubiegającej się o pomoc;
 • realizacja przyznanego świadczenia.

Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia.

Uwaga! Brak zgody osoby zainteresowanej na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczne z rezygnacją z pomocy.

Zasady i tryb przeprowadzania wywiadu środowiskowego reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 25 sierpnia 2016 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Pamiętaj! Wszelkie informacje, jakie zostaną przekazane pracownikowi socjalnemu podczas wywiadu objęte są ścisłą ochroną zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i będą wykorzystywane wyłącznie w celach dotyczących przyznania świadczeń.

Strona występująca o pomoc powinna dysponować dokumentami pozwalającymi ustalić jej dane personalne oraz informacje istotne jak: sytuacja rodzinna, materialna, stan zdrowia.

Pracownik socjalny może również prosić o złożenie oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia.

Na tej podstawie wspólnie z osobą występującą o pomoc zostaje ustalony plan pomocy.

Ważne! W razie wystąpienia dysproporcji pomiędzy wysokością dochodu udokumentowanego przez podopiecznego pomocy społecznej, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Zobowiązania osób występujących o przyznanie świadczeń
i pobierających świadczenia z pomocy społecznej

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

Brak współdziałania, a w szczególności :

 • odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, lub niedotrzymanie jego postanowień,
 • nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną
  lub wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez osobę uzależnioną ,
 • marnotrawienie przyznanych świadczeń

będą stanowić podstawę do :

 • odmowy przyznania lub ograniczenia świadczeń,
 • wstrzymania świadczeń pieniężnych,
 • przyznania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.
Sposób wyliczania dochodu

Za dochód przyjmuje się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło jego uzyskania.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania art. 35 KPA

Gdzie się zgłosić? Jak zaadresować pismo?

domekPomoc można uzyskać w jednym z Rejonowych Zespołów Pomocy Społecznej MOPS.
Wykaz ulic wraz z przyporządkowaniem ich do właściwego Rejonu można pobrać poniżej.

Icon of wykaz ulic wykaz ulic (52.2 KiB), Icon of wykaz ulic wykaz ulic (379.2 KiB)

 • RZPS 1 przy ul. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa
 • RZPS 2 przy ul Staszica 10, 42-202 Częstochowa

zegarGODZINY PRZYJĘĆ

W związku z realizacją projektu pn. “Komplementarni w działaniu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zostały w Rejonach utworzone:
1. Stanowska ds. Pierwszego Kontaktu,
2. Zespoły ds. Pracy Socjalnej,
3. Zespoły ds. Świadczeń.

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30

Wtorek w godzinach od 07:30 do 16:00

piątek od 7:30 do 15:00

Wymagane dokumenty
 • Dokument stwierdzający tożsamość,
 • zaświadczenie o posiadanych dochodach wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkałych i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,
 • w przypadku osób chorych, niepełnosprawnych dokument poświadczający stan zdrowia lub niepełnosprawność,
 • inne dokumenty poświadczające sytuację bytową rodziny ubiegającej się o wsparcie.
Kryterium dochodowe. Kto może skorzystać z pomocy?

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej , której dochód nie przekracza kwoty 701 zł, zwanej dalej “kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”;
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł, zwanej dalej “kryterium dochodowym na osobę w rodzinie” art. 8 Ustawy o pomocy społecznej.
 • W zakresie Programu ” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” możliwe jest udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1507 z póź. zm.)