Świadczenia zdrowotne

Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje w przypadku braku uprawnień z innych źródeł.

Kto może się ubiegać o składki?

Osoba wymagająca leczenia ale nie posiada uprawnień do korzystania z publicznej służby zdrowia. Dochód nie przekracza w przypadku osoby samotnie gospodarującej 634 zł netto, w rodzinie na osobę 514zł netto.

Terminy i sposób załatwiania sprawy

Postępowanie wszczyna się na wniosek strony, placówki służby zdrowia z urzędu (wniosek pracownika socjalnego). Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i na tej podstawie przyznaje tą formę pomocy oraz wydana jest decyzja administracyjna. Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 KPA wynosi 30dni.

Jakie dokumenty należy złożyć?

  • wniosek o udzielenie pomocy (dokument do pobrania)
  • zaświadczenie o dochodach
  • inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację bytową

Miejsce złożenia dokumentów

  • RZPS 1, al. Niepodległości 20/22, Częstochowa 42-217, tel. 34 315 22 34
  • RZPS 2, ul. Staszica 10, Częstochowa 42-216, tel. 34 344 49 44
  • ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, Częstochowa 42-216, tel. 34 372 42 00
  • ???????????

Podstawa prawna

  • Ustawa o pomocy społecznej Dz. U. Z 2015r poz. 163 z późn. zm.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.