Składki emerytalne i rentowe

Składki emerytalne i rentowe są przyznawane w przypadku konieczności sprawowania opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny i osoba opiekująca nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.
Kto może się ubiegać o składki?

Prawo do ubiegania się do składek emerytalnych i rentowych przysługuje osobie rezygnującej z pracy, z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny. Dochód osoby opiekującej się nie może przekroczyć 150% kwoty kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie oraz nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

Terminy i sposób załatwiania sprawy

Postępowanie wszczyna się na wniosek strony, jej przedstawiciela ustawowego lub z urzędu (wniosek pracownika socjalnego). Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i na tej podstawie przyznaje tą formę pomocy oraz wydana jest decyzja administracyjna. Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 KPA wynosi 30dni.

Jakie dokumenty należy złożyć?
Miejsce złożenia dokumentów
  • RZPS 1 al. Niepodległości 20/22, Częstochowa 2-216, tel. 34 370 94 04
  • RZPS 2, Staszica 10, Częstochowa 42-217,tel. 34 344 49 44 - 47
  • Polskiej Organizacji Wojskowej 2, Częstochowa 42-216, tel. 34 372 42 00  
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 930)
Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.