Pomoc rzeczowa

Pomoc w formie rzeczowej – paczki z artykułami spożywczymi i czystościowymi, opał, jeden gorący posiłek dla dzieci w szkołach, dla dorosłych w jadłodajniach.

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

Osoba lub rodzina, w których dochód nie przekracza w przypadku:

  • W przypadku osoby samotnie gospodarującej 701 zł netto
  • W rodzinie na osobę 528 zł netto
  • W przypadku jednego gorącego posiłku w szkołach i jadłodajniach dochód nie może przekroczyć 150% kryterium.
Terminy i sposób załatwiania sprawy

Postępowanie wszczyna się na wniosek strony, jej przedstawiciela ustawowego lub z urzędu (wniosek pracownika socjalnego). Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i na tej podstawie przyznaje tą formę pomocy oraz wydana jest decyzja administracyjna. Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 K.P.A. nie później niż w ciągu miesiąca.

Jakie dokumenty należy złożyć?
Miejsce złożenia dokumentów
  • RZPS 1, al. Niepodległości 20/22, Częstochowa 42-217, tel. 34 370 94 04
  • RZPS 2, ul. Staszica 10, Częstochowa 42-216, tel. 34 344 49 44 – 47
  • ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, Częstochowa 42-216, tel. 34 372 42 00
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1507 z póź. zm.)

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.