Pomoc po opuszczeniu zakładu karnego

Pomoc jest skierowana do osób mających trudności po opuszczeniu zakładu karnego. Osoby te mogą być objęte zarówno pomocą pieniężną jak i niepieniężną.
Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

Osoba której dochód nie przekracza:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej 701 zł netto,
  • w rodzinie na osobę 528 zł netto lub 150% kryterium.
Terminy i sposób załatwienia sprawy

Postępowanie wszczyna się na wniosek strony, jej przedstawiciela ustawowego lub z urzędu (wniosek pracownika socjalnego). Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i na tej podstawie przyznaje tą formę pomocy oraz wydana jest decyzja administracyjna. Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 KPA wynosi 30dni.

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o zasiłek okresowy jest zobowiązana złożyć:

Miejsce złożenia dokumentów
  • RZPS 1 – Częstochowa, Niepodległości 20/22 tel. 34 370 94 04
  • RZPS 2 – ul. Staszica 10, Częstochowa 42-216 tel. 34 344 49 44 – 47
  • POW 2 tel. 34 372 42 00
  • Sekcja ds. Przeciwdziałania Bezdomności (Osoby bezdomne) – Częstochowa, ul. Krakowska 34 tel. 34 324 38 22
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1507 z póź. zm.)

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.