Świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

OBLIGATORYJNE ŚWIADCZENIE NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA DZIECKA,
DODATKI I WYNAGRODZENIA

Rodzaj rodziny
/rodzaj świadczenia

Rodzina zastępcza
spokrewniona

Rodzina zastępcza
niezawodowa

Rodzina zastępcza zawodowa

Rodzinny dom dziecka

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka

660 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

Dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności bądź orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka

200 zł

200 zł

200 zł

200 zł

Dodatek w wysokości na dziecko umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka

NIE

NIE

200 zł

NIE

Dodatek wychowawczy do ukończenia przez dziecko 18 r.ż.

500 zł

500 zł

500 zł

500 zł

Wynagrodzenie

NIE

NIE

TAK

TAK

INNE FORMY POMOCY (poniższe dofinansowania nie są określone kwotowo przez ustawodawcę, ich wysokość zależy od określonych przez rodzinę zastępczą/rodzinny dom dziecka potrzeb dziecka, wysokości poniesionych przez rodzinę/rodzinny dom dziecka kosztów np. utrzymania lokalu)

Rodzaj rodziny/rodzaj świadczenia

Rodzina zastępcza spokrewniona

Rodzina zastępcza niezawodowa

Rodzina zastępcza zawodowa

Rodzinny dom dziecka

Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania

TAK

TAK

TAK

TAK

Świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka

TAK
jednorazowo

TAK
jednorazowo

TAK
jednorazowo

TAK
jednorazowo

Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki

TAK
jednorazowo /okresowo

TAK
jednorazowo /okresowo

TAK
jednorazowo /okresowo

TAK
jednorazowo /okresowo

Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym lub domu jednorodzinnego

NIE

TAK

TAK

TAK

Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym lub domu jednorodzinnego

NIE

NIE

TAK
raz w roku

TAK
zgodnie z umową

Środki finansowe na pokrycie niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka

NIE

NIE

NIE

TAK
zgodnie z umową

Dokumenty, które należy złożyć
 • postanowienie sądu w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka;

 • wniosek;

 • akt urodzenia dziecka;

 • potwierdzenie zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej;

 • wniosek o formie wypłacenia świadczeń;

 • klauzula informacyjna;

 • w przypadku ubiegania się o środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym lub domu jednorodzinnego opłacone faktury;

 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania potwierdzenie poniesionych kosztów, rezerwacji kwater itp.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Postępowanie administracyjne w sprawie przyznania rodzinie zastępczej/prowadzącym rodzinny dom dziecka świadczeń kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Miejsce złożenia dokumentów
 • Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Jasnogórska 34, tel. 502 985 101

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2

  tel. 34 372 42 24, 372 42 21, 372 42 19

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, czyli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Dokumenty do pobrania
 • wniosek o formie wypłacenia świadczeń;
  Wniosek dot. formy wypłaty

  10.1 KiB
  522 Downloads
 • klauzula informacyjna;
  Klauzula Infromacyjna

  12.3 KiB
  488 Downloads