Świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej

POMOC DLA USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

Forma pomocy

Kryteria

Warunki przyznania

Wysokość

Pomoc na kontynuowanie nauki

Niezależnie od dochodu

-wniosek osoby

-udokumentowany pobyt w pieczy zastępczej (przynajmniej roczny pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka; przynajmniej trzyletni w rodzinie zastępczej spokrewnionej)

-posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia

-pobieranie nauki

500 zł miesięcznie

Pomoc na usamodzielnienie

Dochód miesięczny nie przekracza 1 200 zł

-wniosek osoby

-udokumentowany pobyt w pieczy zastępczej (przynajmniej roczny pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka; przynajmniej trzyletni w rodzinie zastępczej spokrewnionej)

-posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia

-udokumentowany dochód

W zależności od okresu i opuszczanej formy pieczy zastępczej od 1650 zł. do 6600 zł

Pomoc na zagospodarowanie

Dochód miesięczny nie przekracza 1 200 zł.

-wniosek osoby

-udokumentowany pobyt w pieczy zastępczej (przynajmniej roczny pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka; przynajmniej trzyletni w rodzinie zastępczej spokrewnionej)

-osiedlenie się osoby usamodzielnianej na terenie miasta Częstochowa

-udokumentowany dochód

1 500 zł. jednorazowo nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 r.ż.

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych w postaci przyznania pobytu w mieszkaniu chronionym

Niezależnie od dochodu

-wniosek osoby

-otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki

 

Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (poradnictwo)

Niezależnie od dochodu

Nie dotyczy

W formie
poradnictwa

Miejsce złożenia dokumentów
 • Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Jasnogórska 34 tel. 502 985 101

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2

  tel. 34 372-42-24, 372-42-21, 372-42-19

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Postępowanie administracyjne w sprawie przyznania świadczeń kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, czyli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Dokumenty do pobrania
 • wniosek o przyznanie świadczenia

  zał. nr 2 do zarz. nr 105-2014 z dn. 15.07.2014r. w spr. wprow. Procedury - wniosek o pomoc dot. usamodzielnienia - pomoc. społ

  29.5 KiB
  173 Downloads

 • wniosek o formie wypłacenia świadczeń

  Wniosek dot. formy wypłaty

  10.1 KiB
  522 Downloads

 • klauzula informacyjna

  Klauzula Infromacyjna

  12.3 KiB
  488 Downloads