Program “Dobry Start”

 

O programie

Program “Dobry start”, w ramach którego można otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną, skierowany jest także do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Obejmie zarówno dzieci przebywające w formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych, a także osoby przebywające w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie mogą otrzymać wszyscy wychowankowie pieczy zastępczej do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku życia, jeśli pobierają naukę w szkole.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku dla dzieci i młodzieży rozpoczynających rok szkolny, do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
– Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
– Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.

W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wniosek składa – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, osoba ucząca się (usamodzielniany wychowanek rodziny zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawczej)

Gdzie złożyć wniosek?

Dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wniosek składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w kancelarii MOPS.

Kiedy złożyć wniosek?

  •  od 1 sierpnia drogą tradycyjną w kancelarii MOPS.

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

Ważne! Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje w ramach programu “Dobry Start” tylko wnioski dotyczące dzieci przebywających w pieczy zastępczęj.
Wszystkie pozostałe wnioski w ramach programu należy składać w Częstochowskim Centrum Świadczeń.

Przypomnijmy także, iż wdrożenie Programu „Dobry Start” nie wiąże się z utratą prawa do darmowych podręczników szkolnych.

 

Kontakt

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  • Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

    ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2

    42-217 Częstochowa

    tel. 34 372 42 25, 372 42 24, 372 42 23