Instytucjonalna piecza zastępcza

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej, która jest sprawowana w formie:

Formy instytucjonalnej pieczy zastępczej
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
 • TYPU SOCJALIZACYJNEGO
 • TYPU INTERWENCYJNEGO
 • TYPU SPECJALISTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO
 • TYPU RODZINNEGO
REGIONALNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNE
INTERWENCYJNE OŚRODKI PREADOPCYJNE

Typ placówki opiekuńczo-wychowawczej określa jej regulamin. Placówka opiekuńczo-wychowawcza może łączyć zadania placówek typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

 • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

 • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

 • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

 • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

 • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

 • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

 • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

W placówce umieszcza się dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Dzieci młodsze umieszcza się w placówkach w wyjątkowych przypadkach. Pobyt dziecka powinien mieć charakter przejściowy tj. do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, umieszczenia w rodzinie zastępczej, umieszczenia w rodzinie przysposabiającej.

Do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, posiadający miejsce w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej z powodu braku odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub z powodu braku miejsca w  placówce opiekuńczo-wychowawczej na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Podstawą skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego przyjmują dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia mu opieki:

 • na podstawie orzeczenia sądu;

 • w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;

 • na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

Kontakt

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

  ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2

  42-217 Częstochowa

  tel. 34 372 42 25, 372 42 24, 372 42 23