OŚRODKI WSPARCIA

Ośrodki wsparcia są placówkami skierowanymi do osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

W placówkach tych świadczona jest pomoc w postaci usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub posiłków.

Ośrodki wsparcia funkcjonujące na terenie miasta Częstochowy
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu
i Jego Rodzinie
ul. Jasnogórska 36

Placówka funkcjonująca w strukturach MOPS w Częstochowie. Świadczy pomoc na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami w postaci pobytu dziennego, specjalistycznych usług opiekuńczych, konsultacji i terapii pedagogicznych i logopedycznych (również dla dzieci z problemami rozwojowymi).

Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
ul. Focha 71 a

Placówka wsparcia dziennego dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Prowadzona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie.

Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
ul. Focha 71 a

Placówka świadczy pomoc w postaci:

 • mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 • całodobowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (hostel),

 • specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Prowadzona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie.

Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów

Dzienny Dom „Senior+”

Dzienny Dom „Senior+”

ul. Staszica 10

ul. Rapackiego 3/5

ul. Marysia 93

Placówki wsparcia dziennego dla Częstochowskich seniorów.
Realizują oprócz częściowej opieki i pomocy również działania aktywizujące, rehabilitacyjne, rekreacyjne.
Placówki prowadzone są przez organizacje pozarządowe tj. Częstochowskie Amazonki, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej i Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie.
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Lakowa 101 Placówka pobytu dziennego wspierające osoby z zaburzeniami psychicznymi. Pomoc świadczona w tym ośrodku ma na celu utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji, tj. umieszczaniu osoby z zaburzeniami psychicznymi w placówce całodobowej opieki.

 

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

Osoby wymagające częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Ww. placówki skierowane są odpowiednio do dzieci z niepełnosprawnością oraz problemami rozwojowymi, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób starszych i osób z zaburzeniami psychicznymi.

Terminy i sposób załatwienia sprawy
 • Pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 • Decyzja administracyjna przyznająca pomoc poprzedzona jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o udzielenie pomocy. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Czynność tę przeprowadza się w celu ustalenia faktycznej sytuacji życiowej osoby lub rodziny, a więc sytuacji osobistej, rodzinnej, materialnej, zawodowej, zdrowotnej jak również w celu ustalenia odpłatności za przyznaną pomoc w postaci formie usług.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje pomoc ustalając zakres, termin i miejsce świadczenia.
 • Rada gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za pomoc w postaci ośrodków wsparcia, mieszkań chronionych, specjalistycznych usług opiekuńczych.
 • Tryb i terminy rozpatrywania spraw określa kodeks postępowania administracyjnego.
Dokumenty, które należy złożyć

 Wniosek w sprawie przyznania pomocy w formie ośrodka wsparcia, mieszkania chronionego, specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w ośrodku wsparcia () wraz z :

 • zaświadczeniem lekarskim kwalifikującym do specjalistycznych usług opiekuńczych,

 • orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,

 •   W przypadku osób wnioskujących o pomoc w placówkach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi wymagane jest :

 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę o występujących zaburzeniach psychicznych wraz z adnotacją, czy pacjent należy do osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, czy też osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,(Icon of Zaświadczenie lekarza psychiatry Zaświadczenie lekarza psychiatry (66.0 KiB))

Miejsce złożenia dokumentów
 • Siedziba MOPS przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie tel. 34 3724 220
 • Siedziba Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Niepodległości 20/22, tel. 34 370 94 04
 • Siedziba Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Staszica 10, tel. 34 344 39 44 47
Dodatkowe informacje
 • Wysokość odpłatności za udzieloną pomoc uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie.
 • Odpłatność za ośrodki wsparcia, mieszkania chronione reguluje Uchwała Nr. 973/LIV/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28.08.2014r. i Uchwała Nr 230/XIX/2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30.12.2015 r.
 • Odpłatność za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała Nr 265/XVII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29.12.2011 r.
 • Odpłatność za Środowiskowy Dom Samopomocy reguluje ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami.
 • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są bezpłatne dla osób, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie .
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 12.03.2004 r o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami.
 • Uchwała Nr 973/LIV/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28.08.2014 r
 • Uchwała Nr 230/XIX/2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30.12.2015 r.
 • Uchwała Nr 265/XVII/2011Rady Miasta Częstochowy z dnia 29.12.2011 r.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.12.2010 r.
Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.