OŚRODKI WSPARCIA

Ośrodki wsparcia są placówkami skierowanymi do osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

W placówkach tych świadczona jest pomoc w postaci usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub posiłków.

Ośrodki wsparcia funkcjonujące na terenie miasta Częstochowy
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu
i Jego Rodzinie
ul. Legionów 50
Ośrodek wsparcia funkcjonujący w strukturach MOPS w Częstochowie. Świadczy pomoc na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami w postaci pobytu dziennego, specjalistycznych usług opiekuńczych, konsultacji i terapii pedagogicznych i logopedycznych (również dla dzieci z problemami rozwojowymi).
Częstochowskie Centrum
dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
ul. Focha 71 a Ośrodek wsparcia świadczy pomoc w postaci:

 • Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnością
  Intelektualną,
 • mieszkań chronionych wspieranych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną,
 • całodobowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną,
 • specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Ośrodek jest prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie.

Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów

Dzienny Dom „Senior+”

Dzienny Dom „Senior+”

ul. Staszica 10

 

ul. Rapackiego 3/5

ul. Marysia 93

Ośrodki wsparcia dziennego dla Częstochowskich seniorów.
Realizują oprócz częściowej opieki i pomocy również działania aktywizujące, rehabilitacyjne, rekreacyjne.

Ośrodki prowadzone są przez organizacje pozarządowe tj. odpowiednio Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie.

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Lakowa 101

Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi wspierający osoby z zaburzeniami psychicznymi. Pomoc świadczona w tym ośrodku ma na celu utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i instytucjonalizacji, tj. umieszczaniu osoby z zaburzeniami psychicznymi w placówce o charakterze całodobowej opieki. Placówka przeznaczona dla 40 osób. 

Ośrodek jest prowadzony przez Stowarzyszenie YAVA.

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Nowowiejskiego 15

Ośrodek wsparcia dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Pomoc świadczona w tym ośrodku ma na celu utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i instytucjonalizacji, tj. umieszczaniu osoby z
zaburzeniami psychicznymi w placówce o charakterze całodobowej opieki. Placówka przeznaczona jest dla 16 osób.

Dom Samotnej Matki i Dziecka
ul. Staszica 5

Ośrodek wsparcia zapewnia całodobowy, okresowy pobyt samotnym rodzicom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, pozbawionym schronienia i doświadczających sytuacji kryzysowych. Dom oprócz schronienia wspiera wspomnianą grupę osób w dążeniach do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, kryzysowej. Ośrodek jest prowadzony przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

Ośrodek wsparcia z miejscami całodobowego okresowego pobytu dla mieszkańców miasta Częstochowy

 

ul. Krakowska 34

Ośrodek zapewnia całodobowy, okresowy pobyt przede wszystkim osobom starszym po zakończonym leczeniu szpitalnym, oczekującym na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Ośrodek stanowi formę wsparcia okresowego, skierowanego do osób wymagających częściowego wsparcia. Ośrodek zapewnia pomoc opiekunów, wsparcie pielęgniarki, opiekę lekarską. Placówka prowadzona jest przez Fundację Chrześcijańską „Adullam”.

 

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

Osoby wymagające schronienia, częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz przezwyciężenia sytuacji kryzysowych.

Ww. ośrodki skierowane są odpowiednio dla dzieci z niepełnosprawnością, dzieci z problemami rozwojowymi, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób starszych, z zaburzeniami psychicznymi, ze spektrum autyzmu oraz samotnych rodziców z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Terminy i sposób załatwienia sprawy
 • Pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 • Decyzja administracyjna przyznająca pomoc poprzedzona jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o udzielenie pomocy. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego, wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Czynność tę przeprowadza się w celu ustalenia faktycznej sytuacji życiowej osoby lub rodziny, a więc sytuacji osobistej, rodzinnej, materialnej, zawodowej, zdrowotnej jak również w celu ustalenia odpłatności za przyznaną pomoc w postaci formie usług.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając pomoc ustala zakres, termin i miejsce świadczenia.
 • Rada gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za pomoc w postaci ośrodków wsparcia, mieszkań chronionych, specjalistycznych usług opiekuńczych.
 • Odpłatność za pobyt w Domu Samotnej Matki i Dziecka ustala się na podstawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Samotnej Matki i Dziecka, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 • Tryb i terminy rozpatrywania spraw określa kodeks postępowania administracyjnego.
Dokumenty, które należy złożyć

 Wniosek w sprawie przyznania pomocy w formie ośrodka wsparcia, mieszkania chronionego, specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w ośrodku wsparcia wraz z :

 • zaświadczeniem lekarskim kwalifikującym do specjalistycznych usług opiekuńczych,

 • zaświadczeniem lekarskim kwalifikującym do specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Icon of Zaświadczenie lekarza psychiatry Zaświadczenie lekarza psychiatry (66.0 KiB))

 • orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,

W przypadku osób wnioskujących o pomoc w ośrodkach wsparcia dla w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagane jest:

 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę o występujących zaburzeniach psychicznych wraz z adnotacją, czy pacjent należy do osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, czy też osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w tym autyzm,
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie.

Dotyczy przyznania pomocy w postaci Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Całodobowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W przypadku osób wnioskujących o pomoc w postaci Domu Samotnej Matki i Dziecka wymagane jest oprócz wniosku: Zaświadczenie lekarskie

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do umieszczenia w Domu Samotnej Matki i Dziecka, zarówno rodzica jak i dziecka,

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka,

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • opinia ośrodka zawierająca uzasadnienie pobytu

Miejsce złożenia dokumentów
 • Siedziba MOPS przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie tel. 34 3724 (204 lub 222)
 • Siedziba Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Niepodległości 20/22, tel. 34 370 94 04
 • Siedziba Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Staszica 10, tel. 34 344 49 44 do 47
Dodatkowe informacje
 • Wysokość odpłatności za udzieloną pomoc uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie.
 • Odpłatność za ośrodki wsparcia, mieszkania chronione reguluje Uchwała Nr. 973/LIV/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28.08.2014r z późn. zm.
 • Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze reguluje Uchwała Nr 313.XXIV.2020 r. Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 stycznia 2020 r z późn. zm.
 • Odpłatność za Środowiskowy Dom Samopomocy reguluje ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami.
 • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych są bezpłatne dla osób, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie .
 • Odpłatność za pobyt w Domu Samotnej Matki i Dziecka ustala się na podstawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Samotnej Matki i Dziecka, ustalonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 12.03.2004 r o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami.
 • Uchwała Nr 973/LIV/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28.08.2014 r z późn. zm
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r . w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • Uchwała Nr 313.XXIV.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 stycznia 2020 z późn. zm.,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. z późn. zm. w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.