OŚRODKI WSPARCIA

Ośrodki wsparcia są placówkami skierowanymi do osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

W placówkach tych świadczona jest pomoc w postaci usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub posiłków.

Ośrodki wsparcia funkcjonujące na terenie miasta Częstochowy
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu
i Jego Rodzinie
ul. Jasnogórska 36

Placówka funkcjonująca w strukturach MOPS w Częstochowie. Świadczy pomoc na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami w postaci pobytu dziennego, specjalistycznych usług opiekuńczych, konsultacji i terapii pedagogicznych i logopedycznych (również dla dzieci z problemami rozwojowymi).

Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
ul. Focha 71 a

Placówka wsparcia dziennego dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Prowadzona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie.

Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
ul. Focha 71 a

Placówka świadczy pomoc w postaci:

 • mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 • całodobowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (hostel),

 • specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Prowadzona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie.

Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów

Dzienny Dom „Senior+”

Dzienny Dom „Senior+”

ul. Staszica 10

ul. Rapackiego 3/5

ul. Marysia 93

Placówki wsparcia dziennego dla Częstochowskich seniorów.
Realizują oprócz częściowej opieki i pomocy również działania aktywizujące, rehabilitacyjne, rekreacyjne.
Placówki prowadzone są przez organizacje pozarządowe tj. Częstochowskie Amazonki, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej i Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie.
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Lakowa 101

Placówka pobytu dziennego wspierające osoby z zaburzeniami psychicznymi. Pomoc świadczona w tym ośrodku ma na celu utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji, tj. umieszczaniu osoby z zaburzeniami psychicznymi w placówce całodobowej opieki.

Dom Samotnej Matki i Dziecka
ul. Staszica 5

Ośrodek wsparcia zapewnia całodobowy, okresowy pobyt samotnym rodzicom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży pozbawionym schronienia i doświadczających sytuacji kryzysowych. Dom oprócz schronienia wspiera wspomnianą grupę osób w dążeniach do przezwyciężenia trudnej sytuacji kryzysowej. Placówka prowadzona jest przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

Ośrodek wsparcia z miejscami całodobowego okresowego pobytu dla mieszkańców miasta Częstochowy


ul. Krakowska 34

Ośrodek zapewnia całodobowy, okresowy pobyt przede wszystkim osobom starszym, z niepełnosprawnością, po zakończonym leczeniu szpitalnym, oczekującym na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Ośrodek zapewnia pomoc opiekunów, wsparcie pielęgniarki, opiekę lekarską. Placówka prowadzona jest przez Fundację Chrześcijańska „Adullam”.

 

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

Osoby wymagające schronienia, częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz przezwyciężenia sytuacji kryzysowych.

Ww. placówki skierowane są odpowiednio dla dzieci z niepełnosprawnością, dzieci z problemami rozwojowymi osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób starszych, z zaburzeniami psychicznymi oraz samotnych rodziców z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Terminy i sposób załatwienia sprawy
 • Pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 • Decyzja administracyjna przyznająca pomoc poprzedzona jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o udzielenie pomocy. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Czynność tę przeprowadza się w celu ustalenia faktycznej sytuacji życiowej osoby lub rodziny, a więc sytuacji osobistej, rodzinnej, materialnej, zawodowej, zdrowotnej jak również w celu ustalenia odpłatności za przyznaną pomoc w postaci formie usług.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje pomoc ustalając zakres, termin i miejsce świadczenia.
 • Rada gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za pomoc w postaci ośrodków wsparcia, mieszkań chronionych, specjalistycznych usług opiekuńczych.
 • Odpłatność za pobyt w Domu Samotnej Matki i Dziecka ustala się na podstawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Samotnej Matki i Dziecka, ustalonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 • Tryb i terminy rozpatrywania spraw określa kodeks postępowania administracyjnego.
Dokumenty, które należy złożyć

 Wniosek w sprawie przyznania pomocy w formie ośrodka wsparcia, mieszkania chronionego, specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w ośrodku wsparcia wraz z :

 • zaświadczeniem lekarskim kwalifikującym do specjalistycznych usług opiekuńczych,

 • orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,

W przypadku osób wnioskujących o pomoc w ośrodkach wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi wymagane jest : (Icon of Zaświadczenie lekarza psychiatry Zaświadczenie lekarza psychiatry (66.0 KiB))

 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę o występujących zaburzeniach psychicznych wraz z adnotacją, czy pacjent należy do osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, czy też osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

W przypadku osób wnioskujących o pomoc w postaci Domu Samotnej Matki i Dziecka wymagane jest oprócz wniosku: Zaświadczenie lekarskie

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do umieszczenia w Domu rodzica i dziecka,

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka,

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

 • opinia ośrodka zawierająca uzasadnienie pobytu

Miejsce złożenia dokumentów
 • Siedziba MOPS przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie tel. 34 3724 220
 • Siedziba Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Niepodległości 20/22, tel. 34 370 94 04
 • Siedziba Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Staszica 10, tel. 34 344 49 44 do 47
Dodatkowe informacje
 • Wysokość odpłatności za udzieloną pomoc uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie.
 • Odpłatność za ośrodki wsparcia, mieszkania chronione reguluje Uchwała Nr. 973/LIV/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28.08.2014r z późn. zm.
 • Odpłatność za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała Nr 580/XL/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2005 r z późn. zm.
 • Odpłatność za Środowiskowy Dom Samopomocy reguluje ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami.
 • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych są bezpłatne dla osób, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie .
 • Odpłatność za pobyt w Domu Samotnej Matki i Dziecka ustala się na podstawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Samotnej Matki i Dziecka, ustalonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 12.03.2004 r o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami.
 • Uchwała Nr 973/LIV/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28.08.2014 r z późn. zm
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r . w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • Uchwała Nr 580/XLI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2005 r z późn. zm.,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. z późn. zm. w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.