Zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu „Aktywny samorząd”
Kto może się ubiegać? Kryteria/warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która ma dysfunkcję narządu ruchu uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się przy pomocy wózka ręcznego. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Osoby, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą uzyskać opinię eksperta PFRON, potwierdzającą zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. Z uzyskania opinii zwolnione są osoby, które posiadają zlecenie na zaopatrzenie w wózek inwalidzki specjalny, potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Wnioski są przyjmowane w terminie 1.03.2020 r. do dnia 31.08.2020 r. Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zakończeniu naboru i otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty, które należy złożyć
 • wypełniony druk wniosku Wniosek AS C1 (P)
 • zaświadczenie lekarskie zaświadczenie lekarskie do wózka
 • Klauzula informacyjna KLAUZULA AS
 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego lub (w przypadku dzieci do 16 r.ż) – orzeczenia o niepełnosprawności oraz oryginał do wglądu.
 • dwie niezależne oferty cenowe (faktury pro forma) dotyczące wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
 • fakultatywnie zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny
Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski powinny być składane elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW trzeba:

 • zarejestrować się na platformie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) https://sow.pfron.org.pl ,
 • posiadać adres poczty elektronicznej,
 • posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub  https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap  

https://sow.pfron.org.pl  –  złożenie wniosku w systemie sow jest premiowane przyznaniem dodatkowych 10ptk preferencyjnych

Wnioski można składać także w formie papierowej w siedzibie

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
al. Niepodległości 20/22, pokój 18
tel. 34 363 18 19

Dodatkowe informacje

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000,00 zł. z możliwością zwiększenia do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON nie więcej niż  do 25 000 zł. Wymagany minimalny udział własny Wnioskodawcy wynosi 10 % wartości kosztu zakupu.

Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1172, z późn. zm.);
 • uchwała nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu „Aktywny samorząd” z późn. zmianami.
 • Kierunki działań i warunki brzegowe AS 2020
Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.