Zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu „Aktywny samorząd”
Kto może się ubiegać? Kryteria/warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która ma dysfunkcję narządu ruchu uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się przy pomocy wózka ręcznego. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Osoby, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą uzyskać opinię eksperta PFRON, potwierdzającą zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. Z uzyskania opinii zwolnione są osoby, które posiadają zlecenie na zaopatrzenie w wózek inwalidzki specjalny, potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Wnioski są przyjmowane w terminie do dnia 31.08.2019 r. Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zakończeniu naboru i otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty, które należy złożyć
Miejsce złożenia dokumentów

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

al. Niepodległości 20/22, pok. 18, tel. 34 363 18 19.

Dodatkowe informacje

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000,00 zł. Wymagany minimalny udział własny Wnioskodawcy wynosi 10 % wartości kosztu zakupu.

Podstawa prawna
Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.