Utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu „Aktywny samorząd”.
Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, która posiada aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, (a w przypadku dzieci do 16 r.ż – orzeczenie o niepełnosprawności) i która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Terminy i sposób załatwiania sprawy

Wnioski są przyjmowane w terminie od 1.03.2020 r. do dnia 31.08.2020 r. Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zakończeniu naboru i otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty, które należy złożyć
  • Wypełniony druk wniosku Wniosek AS C2 (P)
  • Klauzula informacyjna KLAUZULA AS
  • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego lub (w przypadku dzieci do 16 r.ż) – orzeczenia o niepełnosprawności oraz oryginał do wglądu.
  • faktura pro-forma dotycząca kosztu części zamiennych i/lub wykonania usługi w celu utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka.
Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski powinny być składane elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW trzeba:

  • zarejestrować się na platformie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) https://sow.pfron.org.pl ,
  • posiadać adres poczty elektronicznej,
  • posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub  https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap  

https://sow.pfron.org.pl  –  złożenie wniosku w systemie sow jest premiowane przyznaniem dodatkowych 10ptk preferencyjnych

Wnioski można składać także w formie papierowej w siedzibie

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
al. Niepodległości 20/22, pokój 18
tel. 34 363 18 19

Dodatkowe informacje

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 3 500,00 zł. w tym na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1 000 zł Udział własny nie jest wymagany.

Podstawa prawna
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 2046, z późn. zm.);
  • uchwała nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu „Aktywny samorząd” z późn. zmianami.
  • Kierunki działań i warunki brzegowe AS 2020
Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.