Turnusy rehabilitacyjne

Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością jeżeli:

 • posiada aktualne: orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;
 • jej miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku osoby samotnej;
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów.

Aktualny rejestr organizatorów i ośrodków znajduje się na stronach internetowych:

 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osoba niepełnosprawna w wieku do 16 lat może ubiegać się o dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem, że:

 • wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;
 • opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie, nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby, ukończył 18 lat (lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawne)j.

Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie wynosi:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej (niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności).

W przypadku przekroczenia dochodu, kwotę dofinansowania uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym, pomniejsza się o kwotę tego przekroczenia.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie oraz po podjęciu uchwały przez Radę Miasta w sprawie podziału otrzymanych środków.

Dokumenty, które należy złożyć
 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenia wydanego przed dniem 01.01.1998 r. o zaliczeniu do jednej z trzech grup inwalidzkich albo orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym), a w przypadku dzieci do 16 roku życia kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał dokumentu do wglądu);
 • Icon of Wniosek lekarza dot. turnusów Wniosek lekarza dot. turnusów (61.7 KiB) (.pdf) Icon of Wniosek lekarza dot. turnusów Wniosek lekarza dot. turnusów (19.0 KiB) (.doc)
Miejsce złożenia dokumentów

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

al. Niepodległości 20/22, pokój 20

tel. 34 363 18 19

Dodatkowe informacje

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają: dzieci, osoby w wieku do 24 r.ż uczące się i niepracujące, osoby poruszające się na wózku inwalidzkim oraz osoby niewidome, a także osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, do wyczerpania limitu środków finansowych.

Zasady przyznawania dofinansowania

 

Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1937).
Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.