Sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla działających na rzecz osób z niepełnosprawnością: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów zakupu tego sprzętu, nie więcej jednak niż do pięciokrotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Przyznanie dofinansowanie następuje na pisemny wniosek.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Wnioski składa się do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. Wnioski są rozpatrywane po otrzymaniu przez Miasto Częstochowa środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie oraz po podjęciu uchwały przez Radę Miasta w sprawie podziału otrzymanych środków.

Dokumenty, które należy złożyć

Wypełniony formularz wniosku Wniosek dla osoby prawnej o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego wraz z załącznikami wymienionymi w druku wniosku.

Klauzula Informacyjna KLAUZULA INFORMACYJNA

Miejsce złożenia dokumentów

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

al. Niepodległości 20/22 pokój 21

tel. 34 363 18 19

Dodatkowe informacje

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca ma zaległości wobec PFRON lub w ciągu ostatnich trzech lat był stroną umowy z Funduszem rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy.

Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta z Wnioskodawcą. Zakup sprzętu następuje po podpisaniu umowy. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę przed przyznaniem dofinansowania i zawarciem umowy.

 

Podstawa prawna
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172)
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r., w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 926);
Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.