Sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób z niepełnosprawnością w sprzęt rehabilitacyjny.

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

– posiada aktualne: orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;

– jej miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku osoby samotnej;

zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie oraz po podjęciu uchwały przez Radę Miasta w sprawie podziału otrzymanych środków.

Dokumenty, które należy złożyć

Wypełniony formularz wniosku Wniosek-sprzęt-rehabilitacyjny

Do wniosku należy dołączyć:

– kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenia wydanego przed dniem 01.01.1998 r. o zaliczeniu do jednej z trzech grup inwalidzkich albo orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym), a w przypadku dzieci do 16 roku życia kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał dokumentu do wglądu);

informację o przewidywanym koszcie zakupu sprzętu – fakturę pro forma,

– zaświadczenie lekarskie określające rodzaj schorzenia i przewidywane efekty rehabilitacji na wnioskowanym sprzęcie, prowadzonej warunkach domowych, Icon of Druk zaświadczenia lekarskiego o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego Druk zaświadczenia lekarskiego o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego (25.8 KiB)

Wniosek należy złożyć przed zamierzonym zakupem sprzętu.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

al. Niepodległości 20/22 pokój 21

tel. 34 363 18 19

Dodatkowe informacje

Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta z osobą z niepełnosprawnością. Zakup sprzętu następuje po podpisaniu umowy.

Zasady przyznawania dofinansowania

Podstawa prawna
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172)
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r., w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 926).
Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.