Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie może ubiegać się osoba w wieku aktywności zawodowej posiadająca aktualne orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne i która jest użytkownikiem protezy kończyny. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Dodatkowym warunkiem jest potwierdzenie przez eksperta PFRON stabilności procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania, w wyniku wsparcia udzielonego w programie, zdolności do wykonywania pracy.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Wnioski są przyjmowane w terminie od 1.03.2020 r. do dnia 31.08.2020 r. Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zakończeniu naboru i otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty, które należy złożyć
Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski powinny być składane elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW trzeba:

  • zarejestrować się na platformie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) https://sow.pfron.org.pl ,
  • posiadać adres poczty elektronicznej,
  • posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub  https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap  

https://sow.pfron.org.pl  –  złożenie wniosku w systemie sow jest premiowane przyznaniem dodatkowych 10ptk preferencyjnych

Wnioski można składać także w formie papierowej w siedzibie

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
al. Niepodległości 20/22, pokój 18
tel. 34 363 18 19

Dodatkowe informacje

Maksymalna kwota dofinansowania kosztów zakupu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne wynosi:

– proteza ręki – 9 000,00 zł,

– proteza przedramienia – 20 000,00 zł;

– proteza ramienia (przy wyłuszczeniu w stawie barkowym) – 26 000,00 zł;

– proteza podudzia – 14 000,00 zł;

– proteza uda – 20 000,00 zł;

– proteza uda (przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym) – 25 000,00 zł.

– zwrot kosztów dojazdu do eksperta – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200,00 zł.

wymagany udział własny 10%

Podstawa prawna
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 2046, z późn. zm.);
  • uchwała nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu „Aktywny samorząd” z późn. zmianami.
  • Kierunki działań i warunki brzegowe AS 2020

 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.