Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie może ubiegać się osoba w wieku aktywności zawodowej posiadająca aktualne orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne i która jest użytkownikiem protezy kończyny. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Dodatkowym warunkiem jest potwierdzenie przez eksperta PFRON stabilności procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania, w wyniku wsparcia udzielonego w programie, zdolności do wykonywania pracy.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Wnioski są przyjmowane w terminie od 1.04.2019 r. do dnia 31.08.2019 r. Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zakończeniu naboru i otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty, które należy złożyć
Miejsce złożenia dokumentów

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością, al. Niepodległości 20/22, pok. 18, tel. 34 363 18 19.

Dodatkowe informacje

Pomoc może być udzielona po upływie okresu gwarancji protezy.

Maksymalna kwota dofinansowania kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy wynosi:

– proteza ręki – 2 700,00 zł,

– proteza przedramienia – 6 000,00 zł;

– proteza ramienia (przy wyłuszczeniu w stawie barkowym) – 7 800,00 zł;

– proteza podudzia – 4 200,00 zł;

– proteza uda – 6 000,00 zł;

– proteza uda (przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym) – 7 500,00 zł,

– zwrot kosztów dojazdu do eksperta – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200,00 zł.

Podstawa prawna
Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.