Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego), w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Kto może się ubiegać? Kryteria/warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Wnioski są przyjmowane w terminie od 1.04.2019 r. do dnia 31.08.2019 r. Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zakończeniu naboru i otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty, które należy złożyć
  • Wypełniony druk wniosku: Icon of Wniosek MIP Wniosek MIP (55.0 KiB)
  • wkładka do wniosku Icon of Wkładka D Wkładka D (58.5 KiB)
  • oświadczenie o dochodach Icon of 10. Zał.1do wniosku-ośw.o dochodach 10. Zał.1do wniosku-ośw.o dochodach (29.0 KiB)
  • oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych Icon of Oświadczenie O Przetwarzaniu Danych Osobowych Oświadczenie O Przetwarzaniu Danych Osobowych (18.5 KiB)
  • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego lub (w przypadku dzieci do 16 r.ż) – orzeczenia o niepełnosprawności;
  • zaświadczenie z przedszkola (żłobka): Icon of 14.Zaświadczenie przedszkole 14.Zaświadczenie przedszkole (25.0 KiB)
  • kopia aktu urodzenia;
  • zaświadczenie o zatrudnieniu, rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu
Miejsce złożenia dokumentów

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
al. Niepodległości 20/22, pokój 18
tel. 34 363 18 19

Dodatkowe informacje

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200,00 zł miesięcznie, nie więcej niż 2 400,00 zł rocznie. Wymagany minimalny udział własny Wnioskodawcy wynosi 15 % wartości kosztów opieki.

Podstawa prawna
Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.