Organizacja sportu, kultury i rekreacji

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki mogą ubiegać się: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów realizacji zadania. Przyznanie dofinansowanie następuje na pisemny wniosek.

 Terminy i sposób załatwienia sprawy

Wnioski składa się do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. Wnioski są rozpatrywane po otrzymaniu przez Miasto Częstochowa środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie oraz po podjęciu uchwały przez Radę Miasta w sprawie podziału otrzymanych środków.

Dokumenty, które należy złożyć
Miejsce złożenia dokumentów

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

al. Niepodległości 20/22 pokój 21

tel. 34 363 18 19

Dodatkowe informacje

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca ma zaległości wobec PFRON lub w ciągu ostatnich trzech lat był stroną umowy z Funduszem rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy.

Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta z Wnioskodawcą. Realizacja zadania, objętego dofinansowaniem może nastąpić po podpisaniu umowy. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę przed przyznaniem dofinansowania i zawarciem umowy. Dofinansowanie może dotyczyć wyłącznie tych uczestników organizowanej imprezy, którzy są mieszkańcami Miasta Częstochowy.

Zasady przyznawania dofinansowania

 

Podstawa prawna
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172)
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r., w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 926);
Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.