Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych

Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.
Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, jeżeli:

  • posiada aktualne: orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne; 
  • realizacja zadania umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie z niepełnosprawnością wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem;
  • jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,
  • posiada środki własne na sfinansowanie zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania likwidacji w komunikowaniu się i technicznych dla osób z niepełnosprawnością wynosi do 95 % kosztów zadania, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie oraz po podjęciu uchwały przez Radę Miasta w sprawie podziału otrzymanych środków.

Dokumenty, które należy złożyć

Wypełniony formularz wniosku wniosek-bariery-techniczne-w-komunikowaniu-sie

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenia wydanego przed dniem 01.01.1998 r. o zaliczeniu do jednej z trzech grup inwalidzkich albo orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym), a w przypadku dzieci do 16 roku życia kopię orzeczenia o niepełnosprawności  oraz oryginał dokumentu do wglądu;
  • zaświadczenie lekarskie określające rodzaj informację, czy schorzenie powoduje dysfunkcję narządu wzroku, słuchu, mowy lub wpływa na sposób poruszania się oraz określenie, w jaki sposób użytkowanie wnioskowanego przedmiotu przyczyni się do zlikwidowania barier w komunikowaniu się i technicznych osoby z niepełnosprawnością.

Wniosek należy złożyć przed zamierzonym zakupem sprzętu

Miejsce złożenia dokumentów

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

al. Niepodległości 20/22, pokój 21,

tel. 34 363 18 19

Dodatkowe informacje

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON.

Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta z osobą z niepełnosprawnością. Zakup sprzętu następuje po podpisaniu umowy. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę przed przyznaniem dofinansowania i zawarciem umowy.

Zasady przyznawania dofinansowania

Podstawa prawna
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172)
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r., w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 926).
Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.