Likwidacja barier architektonicznych

Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, która ma trudności w poruszaniu się i jeżeli:

  • posiada aktualne: orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
  • jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje;
  • posiada środki własne na sfinansowanie zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością wynosi do 95 % kosztów zadania, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie oraz po podjęciu uchwały przez Radę Miasta w sprawie podziału otrzymanych środków.

Dokumenty, które należy złożyć

Wypełniony formularz wniosku WNIOSEK-bariery-architektoniczne

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenia wydanego przed dniem 01.01.1998 r. o zaliczeniu do jednej z trzech grup inwalidzkich albo orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym), a w przypadku dzieci do 16 roku życia kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał dokumentu do wglądu);
  • zaświadczenie lekarskie określające rodzaj schorzenia oraz opis trudności w poruszaniu się z zaznaczeniem ewentualnej konieczności użytkowania przedmiotów ortopedycznych: wózka inwalidzkiego, balkonika lub kul.

Wniosek należy złożyć przed zamierzonym rozpoczęciem robót.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

al. Niepodległości 20/22, pokój 21

tel. 34 363 18 19

Dodatkowe informacje

Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta z osobą z niepełnosprawnością. Wykonanie robót budowlanych następuje po podpisaniu umowy. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przez wnioskodawcę przed przyznaniem dofinansowania i zawarciem umowy.

Zasady przyznawania dofinansowania

 

Podstawa prawna
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172)
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r., w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 926).
Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.