Dofinansowanie zakupu oprzyrządowania do samochodu

Dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego przez osobę z niepełnosprawnością samochodu.
Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 r.ż – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu lub osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządów słuchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym – wymagane jest zatrudnienie.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Wnioski są przyjmowane w terminie od 1.03.2020 r. do dnia 31.08.2020 r. Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zakończeniu naboru i otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty, które należy złożyć
 1. Wypełniony druk wniosku Wniosek AS A1 (P) dla osób z dysfunkcją ruchu lub druk wniosku Wniosek AS A4 (P)
 2. Klauzula informacyjna  KLAUZULA AS
 3. kopia orzeczenia o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo (w przypadku dzieci do 16 r.ż) orzeczenia o niepełnosprawności;
 4. faktura pro-forma dotycząca kosztu planowanej inwestycji;
 5. kopia dowodu rejestracyjnego samochodu posiadanego przez osobę niepełnosprawną lub przez jego współmałżonka, albo samochodu posiadanego przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka niepełnosprawnego.
 6. Zaświadczenie lekarskie gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R lub 03-L
Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski powinny być składane elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW trzeba:

 • zarejestrować się na platformie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) https://sow.pfron.org.pl ,
 • posiadać adres poczty elektronicznej,
 • posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub  https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap  

https://sow.pfron.org.pl  –  złożenie wniosku w systemie sow jest premiowane przyznaniem dodatkowych 10ptk preferencyjnych

Wnioski można składać także w formie papierowej w siedzibie

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
al. Niepodległości 20/22, pokój 18
tel. 34 363 18 19

Dodatkowe informacje

Maksymalna kwota dofinansowania dla osób z dysfunkcją ruchu wynosi 10 000,00 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej max 6000,00 zł. a dla osób z dysfunkcją słuchu 4 000,00 zł. Wymagany minimalny udział własny Wnioskodawcy wynosi 15 % wartości inwestycji.

Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 2046, z późn. zm.);
 • uchwała nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu „Aktywny samorząd” z późn. zmianami.
 • Kierunki działań i warunki brzegowe AS 2020
Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.