Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego

Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu „Aktywny samorząd” sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, która w ramach programu „Aktywny samorząd” otrzymała w roku bieżącym lub w latach poprzednich dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Wnioski są przyjmowane w terminie od 1.03.2020 r. do dnia 31.08.2020 r. Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zakończeniu naboru i otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty, które należy złożyć
 • Wypełniony druk wniosku Wniosek AS B2 (P)
 • klauzula informacyjna KLAUZULA AS
 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego lub (w przypadku dzieci do 16 r.ż) – orzeczenia o niepełnosprawności;
 • faktura pro-forma dotycząca kosztu szkolenia.
Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski powinny być składane elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW trzeba:

 • zarejestrować się na platformie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) https://sow.pfron.org.pl ,
 • posiadać adres poczty elektronicznej,
 • posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub  https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap  

https://sow.pfron.org.pl  –  złożenie wniosku w systemie sow jest premiowane przyznaniem dodatkowych 10ptk preferencyjnych

Wnioski można składać także w formie papierowej w siedzibie

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
al. Niepodległości 20/22, pokój 18
tel. 34 363 18 19

Dodatkowe informacje

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4 000,00 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3 000,00 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2 000,00 zł

.

Udział własny nie jest wymagany.

Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 2046, z późn. zm.);
 • uchwała nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu „Aktywny samorząd” z późn. zmianami.
 • Kierunki działań i warunki brzegowe AS 2020
Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.