Dofinansowanie sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku dizeci do 16 r.ż. – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu wzroku bądź dysfunkcję obydwu kończyn górnych lub osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządów słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Wnioski są przyjmowane w terminie od 1.03.2020 r. do dnia 31.08.2020 r. Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zakończeniu naboru i otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty, które należy złożyć
Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski powinny być składane elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW trzeba:

 • zarejestrować się na platformie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) https://sow.pfron.org.pl ,
 • posiadać adres poczty elektronicznej,
 • posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub  https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap  

https://sow.pfron.org.pl  –  złożenie wniosku w systemie sow jest premiowane przyznaniem dodatkowych 10ptk preferencyjnych

Wnioski można składać także w formie papierowej w siedzibie

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
al. Niepodległości 20/22, pokój 18
tel. 34 363 18 19

Dodatkowe informacje

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • w przypadku osób niewidomych max 24 000 zł w tym na zakupu urządzeń z systemem Braile-a – 15 000,00 zł,
 • dla pozostałych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcja narządu wzroku – 9 000,00 zł,
 • dla osób z dysfunkcją kończyn górnych – 7 000,00 zł,
 • dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze wzroku – 7 500,00 zł,
 • dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i osób do 16 r. ż. z dysfunkcją narządu słuchu – 4 000,00 zł.

Wymagany minimalny udział własny Wnioskodawcy wynosi 10 %

Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 2046, z późn. zm.);
 • uchwała nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu „Aktywny samorząd” z późn. zmianami.
 • Kierunki działań i warunki brzegowe AS 2020
Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.