Dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Kto może się ubiegać? Kryteria/warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie może ubiegać się osoba posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), która studiuje w szkole wyższej lub uczy się w szkole policealnej lub kolegium, albo ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Wnioski są przyjmowane w dwóch terminach:

od dnia 1.03.2020 r. do dnia 31.03.2020 r. (pierwsze półrocze – wnioski dotyczące roku akademickiego 2019/2020)

termin naboru wniosków na drugie półrocze – wnioski dotyczące roku akademickiego 2020/2021 będzie podany w sierpniu 2020 r.

Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zakończeniu naboru i otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty, które należy złożyć
 • Wypełniony druk wniosku: Wniosek AS MII (P)
 • zaświadczenie z uczelni zaświadczenie z uczelni lub ze szkoły
 • klauzula informacyjna KLAUZULA AS
 • kopia orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;
 • w przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości)
Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski mogą być składane elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW trzeba:

 • zarejestrować się na platformie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) https://sow.pfron.org.pl ,
 • posiadać adres poczty elektronicznej,
 • posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub  https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap  

Zgodnie z dokumentem „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2020 roku-  w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem SOW możliwe jest zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia o kwotę do 800 zł (dotyczy osób które skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy )
https://sow.pfron.org.pl

Wnioski można składać także w formie papierowej w siedzibie

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
al. Niepodległości 20/22, pokój 18
tel. 34 363 18 19

Dodatkowe informacje

W programie nie mogą uczestniczyć osoby, które mają przerwę w nauce (urlop dziekański, urlop zdrowotny).

W 2020 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł, dla osób pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium, do 1500 zł dla pozostałych wnioskodawców
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

 Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł – w przypadku, gdy przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 764,00 zł na osobę,
 • 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 • 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
 • 300 zł – w przypadku gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.
 • 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca złoży wniosek elektronicznie (dotyczy osób które skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy )

Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 • do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
 • do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 • do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,
 • przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca:

 • zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON.

 

Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 2046, z późn. zm.);
 • uchwała nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu „Aktywny samorząd” z późn. zmianami.
 • Kierunki działań i warunki brzegowe AS 2020
Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.