Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa w Częstochowie jest realizowana w oparciu o program rządowy Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Polega na zapewnieniu opieki osobie ze stwierdzoną formą niepełnosprawności w sytuacji, gdy jej opiekun, z uwagi na jakieś zdarzenie losowe, konieczność wypoczynku czy załatwienia codziennych spraw, nie może tej opieki sprawować samodzielnie. Program „Opieka wytchnieniowa” zapewnia usługę opieki wytchnieniowej rodzinie i opiekunom osób z niepełnosprawnością poprzez:

 • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia,

 • poradnictwo specjalistyczne np. psychologiczne lub terapeutyczne dla rodzin lub opiekunów,

 • naukę w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki dla rodzin lub opiekunów.

Dla kogo jest program?

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością, mającym wskazania do:

 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

  Program skierowany jest również do osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Co zrobić, aby skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej?

 • Złożyć wniosek o pomoc do Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie wraz z kartą oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel,

 • dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dziecka lub orzeczenie o ustalonym stopniu niepełnosprawności w przypadku osoby dorosłej.

Gdzie i jak świadczona jest usługa?

 1. W ramach pobytu dziennego ( Moduł I) (jeśli podopieczny spełnia kryteria programu i nie korzysta z innych form usług):

 • w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

 • w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usłudze

 1. Jako rozszerzenie usług opiekuńczych w ramach pobytu całodobowego ( Moduł II):

  • w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy posiadających miejsca całodobowego pobytu,

  • w mieszkaniach chronionych (z wyłączeniem możliwości pobytu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością).

 2. Poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki (Moduł III).

Jak zgłosić zapotrzebowanie na usługę opieki wytchnieniowej

 1. Rodzic, opiekun składa wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie o przyznanie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego lub całodobowego.

 2. MOPS wydaje decyzję administracyjną, po wcześniejszym przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

 3. Opieka wytchnieniową w formie poradnictwa specjalistycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie przyjmuje wnioski i wydaje decyzje dotyczące opieki wytchnieniowej.

Realizatorem zadania, wyłonionym na podstawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dla Gminy Miasta Częstochowy w 2019 r., jest Fundacja Oczami Brata (biuro fundacji: 533 527 368, e-mail: biuro@oczamibrata.pl).