DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Dom pomocy społecznej jest placówką świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Placówki w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy pomocy społecznej dla :

 • osób w podeszłym wieku,

 • osób przewlekle somatycznie chorych,

 • osób przewlekle psychicznie chorych,

 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,

 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,

 • osób niepełnosprawnych fizycznie,

 • osób uzależnionych od alkoholu.

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Umieszczenie w domu pomocy społecznej jest ostatnią formą wsparcia oferowaną przez instytucje pomocy społecznej, która powinna nastąpić po wyczerpaniu wszystkich możliwości opieki w środowisku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:

 • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu kierowania,

 • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Dokumenty które należy złożyć:

 

Do wniosku dołącza się:

 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej przez osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego,

  lub

 • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego,

 • oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się lub dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy,

 • dokumentację lekarską stwierdzającą stan zdrowia i konieczność umieszczenia w domu pomocy społecznej danego profilu.

Miejsce złożenia dokumentów
 • Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, tel. 34 372 42 22
 • Siedziba Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej Nr 1, al. Niepodległości 20/22, tel. 34 370 94 04
 • Siedziba Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej Nr 2 ul. Staszica 10, tel. 34 344 49 44
Dodatkowe informacje

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej (art. 59 ustawy o pomocy społecznej).

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wprowadziła trójstopniową partycypację w kosztach utrzymania. Jako pierwszą opłatę ponosi osoba kierowana do domu pomocy społecznej w wysokości 70% dochodu własnego, nie więcej niż średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca.

W drugiej kolejności rodzina osoby kierowanej (małżonek, zstępni przed wstępnymi) jeżeli jej sytuacja na to pozwala (tylko wtedy, gdy odpłatność wnoszona przez mieszkańca domu nie pokrywa w pełni średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej). Powołana ustawa określa sposób odpłatności rodziny w przypadku dochodu wyższego niż 300% kryterium dochodowego.

Trzecim w kolejności podmiotem partycypującym jest gmina, z której skierowano daną osobę do domu pomocy społecznej. Gmina pokrywa różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.