Dzielnicowe Ośrodki Społeczności Lokalnej prowadzone przez MOPS w siedmiu dzielnicach

W MOPS rozpoczęliśmy realizację części działań związanych z tworzeniem Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (DOSL). Liderem projektu “Częstochowa silna dzielnicami” jest Gmina Miasto Częstochowa, natomiast poszczególne punkty DOSL są tworzone i prowadzone przez NGO (6 dzielnic) oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie (7 dzielnic).

W obszarze działań naszego ośrodka w ramach DSL znajdują się dzielnice:

Podjasnogórska, Ostatni Grosz, Błeszno, Dźbów, Grabówka, Północ, Lisiniec.

Obecnie organizujemy pracę w poszczególnych DOSL, wykonujemy diagnozy potrzeb, badamy środowiska lokalne, by naszą ofertę “skroić na miarę”.

W ramach działania DOSL, przewidujemy m.in. :

– indywidulany dobór form wsparcia

– zagospodarowanie czasu osób z różnych kategori wiekowych

– integrację osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin

– organizację imprez o charakterze integracyjnycm np. pikinik sąsiedzkie

– uczestnictwo w warsztatach z zakresu gospodarowania własnymi środkami finansowymi

– zajęcia z trenerem umiejętności psychospołecznych

– inicjowanie ruchów obywatelskich

– włączanie mieszkańców w życie dzielnicy.

Każdy DOSL bedzie miał ofertę wsparcia dostosowaną do potrzeb mieszkańow danej dzielnicy, dlatego poszczególne formy wsparcia moga być różne w poszczególnych DOSL

Podejmowane działania mają przyczynić się do zapobiegania procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego, zapewnią zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie poprzez:

–        reintegrację społeczną, polegającą na odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania

–        reintegracją zawodową, polegającą na odbudowaniu i podtrzymaniu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Tytuł projektu: Częstochowa silna dzielnicami

współfinansowany o ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny.

Okres realizacji projektu 02.04.2018 – 31.03.2021

Cel projektu: wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie na terenach zdegradowanych i peryferyjnych miasta Częstochowy – społeczności lokalnej podobszarów PR oraz dzielnic peryferyjnych gdzie występują z dużym natężeniem negatywne zjawiska społeczne, w tym szczególnie bezrobocie od 02.04.2018 do 31.03.2021 poprzez komplementarne wsparcie 325 osób (M 162, K 163)

KLAUZULA INFORMACYJNA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

EFS logo

często-chowa logotyp