Dofinansowanie pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

Dofinansowanie pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.
Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, która zakupiła w ramach programu sprzęt elektroniczny, posiada orzeczenie o niepełnosprawności – do 16 r. ż. lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Wnioski są przyjmowane w terminie od 1.03.2020 r. do dnia 31.08.2020 r. Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zakończeniu naboru i otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty, które należy złożyć
  1. Wypełniony druk wniosku Wniosek AS B5 (P)
  2. Klauzula informacyjna KLAUZULA AS
  3. kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo (w przypadku dzieci do 16 r.ż) orzeczenia o niepełnosprawności;
  4.  Oferta cenowa
Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski powinny być składane elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW trzeba:

  • zarejestrować się na platformie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) https://sow.pfron.org.pl ,
  • posiadać adres poczty elektronicznej,
  • posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub  https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap  

https://sow.pfron.org.pl  –  złożenie wniosku w systemie sow jest premiowane przyznaniem dodatkowych 10ptk preferencyjnych

Wnioski można składać także w formie papierowej w siedzibie

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
al. Niepodległości 20/22, pokój 18
tel. 34 363 18 19

Dodatkowe informacje

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 500,00 zł. Wymagany minimalny udział własny Wnioskodawcy wynosi 25 % wartości inwestycji.

Podstawa prawna
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 2046, z późn. zm.);
  • uchwała nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu „Aktywny samorząd” z późn. zmianami.
  • Kierunki działań i warunki brzegowe AS 2020
Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.