OŚRODEK REHABILITACJI USPRAWNIAJĄCEJ

DLA KOGO?

img_0030

Ośrodek Rehabilitacji Usprawniającej zapewnia indywidualną rehabilitację dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, w wieku od narodzin do 18 r.ż..

Z usług Centrum mogą korzystać tylko mieszkańcy Częstochowy.

Głównym zadaniem Ośrodka jest wczesna interwencja terapeutyczna osób wymagających ciągłej, indywidualnej rehabilitacji.

Swoją opieką obejmujemy głównie dzieci z:popr_osrodek-rehabilitacji-usprawniajacej-2

 • mózgowym porażeniem dziecięcym,

 • zaburzeniami psychoruchowymi,

 • wszelkimi wadami genetycznymi,

 • wadami rozwojowymi,

 • chorobami mięśni,popr_osrodek-rehabilitacji-usprawniajacej-1

 • urazami i stanami pooperacyjnymi,

 • dysfunkcjami narządów słuchu, wzroku, mowy,

 • zaburzeniami integracji sensorycznej,

 • zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Do dyspozycji naszych małych podopiecznych jest:

 • 7 sal kinezyterapeutycznych, w tym 2 sale do terapii w dynamicznej ortezie DUNAG 02,
 • 2 sale integracji sensorycznej, sala fizykoterapii,
 • gabinet suchego masażu,
 • sala doświadczania świata,
 • pomieszczenie do hydroterapii oraz basen.
W JAKICH GODZINACH?

zegarRehabilitacja w Centrum prowadzona jest:img_0011

 • od poniedziałku do piątku
 • w systemie dwuzmianowym – od 8:00 do 19:00
 • pojedyncze zajęcia trwają 55 minut i są dostosowane indywidualnie do potrzeb dziecka.
ZASADY PRZYJĘĆ
 • Warunkiem przyjęcia do ORU jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Dzieci do 1 roku życia  mogą korzystać z naszych usług bez orzeczenia.
 • W przypadku nagłej utraty sprawności ruchowej (np. po wypadku, operacji) możliwe jest przyjęcie na rehabilitację na okres nie przekraczający 1 roku bez konieczności posiadania orzeczenia.
 • Terapia odbywa się na podstawie diagnozy, zlecenia od lekarza rehabilitacji naszego Ośrodka oraz decyzji przyznającej prawo korzystania z ośrodka.
 • Dla każdego dziecka opracowywany jest indywidualny, wieloprofilowy program terapeutyczny.
 • W Centrum prowadzony jest także instruktaż terapeutyczny dla rodziców, aby mogli kontynuować rehabilitację w warunkach domowych.

Objęcie dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w „Centrum”, nie wyklucza korzystania z innych ośrodków funkcjonujących w ramach NFZ.

szczekaczkaETAPY PRZYJĘCIA DO OŚRODKA

KONTAKT Z LEKARZEM SPECJALISTĄ REHABILITACJI

ORAZ PSYCHOLOGIEM, PEDAGOGIEM I LOGOPEDĄ W PRZYPADKU DZIECI DO 3 R.Ż.
 • Kontakt z lekarzem jest konieczny w przypadku kwalifikowania na specjalistyczne usługi opiekuńcze  (rehabilitacja).
 • Nie jest wymagane skierowanie od lekarza.

Wizyty można umawiać:

 • telefonicznie tel. 34 361 59 43
 • osobiście w siedzibie Centrum Dziecka Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, ul. Jasnogórska 36
  – u opiekuna medycznego, psychologa lub pedagoga-logopedy.
ZŁOŻENIE PODANIA DO DYREKCJI MOPS 
 • Podanie należy zaadresować do Dyrekcji MOPS na adres:
  ul. POW 2
  42-217 Częstochowa
 • W podaniu należy zawrzeć prośbę o przyjęcie dziecka na pobyt do Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie.
 • Należy podać adres zamieszkania, telefon kontaktowy, wiek dziecka, diagnozę.
 • Należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
KONTAKT Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM
 • Po złożeniu podania skontaktuje się pracownik socjalny z Sekcji Usług Środowiskowych
 • Celem spotkania jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w oparciu o  ustawę o pomocy społecznej.

Dla pracownika socjalnego należy przygotować:

 • zaświadczenie o zakwalifikowaniu dziecka wydane przez lekarza Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie;
 • udokumentowanie dochodów rodziny netto za miesiąc poprzedni (zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek emerytury, renty itp.).

 

 • Korzystanie ze świadczeń Centrum rozpoczyna się z chwilą otrzymania decyzji przyznającej prawo korzystania
  z Ośrodka.
 • Odpłatność za pobyt i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rehabilitację) jest uzależniona od wysokości dochodów.

ludzie2KADRA

Ośrodek Rehabilitacji Usprawniającej zatrudnia wielu fizjoterapeutów z wykształceniem wyższym lub średnim.