Metody pedagogiczne i logopedyczne

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

stopy2Metoda ta wspomaga rozwój psychoruchowy dzieci. Jest również stosowana w terapii osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną. Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć przypominają zabawę, dlatego są przez dzieci bardzo lubiane.

Głównym założeniem metody jest:

 • rozwijanie za pomocą ruchu świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni,
 • usprawnianie ruchowe,
 • nauka dzielenia się przestrzenią z innymi osobami,
 • nawiązywanie za pomocą ruchu i dotyku bliskiego kontaktu z innymi osobami,
 • wykonywane ćwiczenia wpływają stymulująco na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy.
PROGRAMY AKTYWNOŚCI M. CH. KNILLÓW

stopyProgramy Aktywności opierają się na poznawaniu i doświadczaniu przez dziecko różnych rodzajów aktywności poprzez dostosowywanie swoich ruchów (np. kołysanie, wymachiwanie rękoma, zginanie i rozprostowywanie rąk, pocieranie dłoni, klaskanie, głaskanie głowy, itd.) do melodyczno- rytmicznego akompaniamentu.

Celem proponowanych zajęć jest rozwój kontaktów społecznych, zachęcenie do ruchu i zabawy oraz rozwijanie umiejętności komunikacji dziecka z drugim człowiekiem. Aktywność może być realizowana w różny sposób, w zależności od specyficznych potrzeb dziecka i jego możliwości ruchowych.

STYMULACJA METODĄ DELACATO

stopy2Terapia stymulacyjna metodą Delacato polega na dostarczaniu dziecku odpowiednio dobranych bodźców sensorycznych w postaci prostych ćwiczeń obejmujących następujące obszary:

 • masaże – dla poprawy rozumienia schematu ciała, odczuwania ciała jako całości;

 • ćwiczenia słuchowe – dla poprawy rozumienia języka i możliwości właściwego interpretowania otoczenia słuchowego;

 • ćwiczenia wzrokowe – poprawiają widzenie obuoczne, koordynację wzrokowo-ruchową;

 • stymulację smaku i zapachu – poprawiają komfort dziecka, zmniejszają uwagę mimowolną na korzyść dowolnej;

 • stymulację zmysłu równowagi – usprawniają ruchowo, zwiększają poczucie bezpieczeństwa, redukują hiperaktywność;

 • ćwiczenia sensomotoryczne – usprawniają ruchowo, utrwalają skuteczność stymulacji podstawowej.

  Efektem terapii jest tonizowanie działania układu nerwowego dziecka, w efekcie czego wyrównuje ono indywidualne deficyty, jest spokojniejsze, może przez dłuższy czas skupiać się na wykonywanych aktywnościach, itp.

METODA KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ P. DENNISONA

stopyMetoda ta polega na wspieraniu naturalnego rozwoju człowieka, bez względu na jego wiek, poprzez różne ćwiczenia ruchowe. Metoda wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób aby zintegrować pracę ciała i umysłu.

Wstępem do Kinezjologii Edukacyjnej są Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu. Dzięki nim wszystkie części mózgu włączają się i mogą ze sobą współpracować.

Proponowane ćwiczenia: na przekroczenie linii środka ciała, energetyzujące, rozciągające i relaksujące poprawiają umiejętności komunikacji, organizacji i koncentracji, usprawniają ciało, aktywują system nerwowy, rozładowują napięcia wywołane stresem,a także poprawiają funkcjonowanie dziecka w jego otoczeniu.

METODA DOBREGO STARTU M. BOGDANOWICZ

stopy2Założeniem tej metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych (czucie dotyku i ruchu) i motorycznych oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Funkcje te leżą u podstaw złożonych czynności pisania i czytania.

Celem metody jest także kształtowanie lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

PROGRAM ROZWIJAJĄCY PERCEPCJĘ WZROKOWĄ “WZORY I OBRAZKI” M. FROSTIG

stopyProgram przeznaczony jest do doskonalenia percepcji wzrokowej, która jest ważnym aspektem dojrzałości szkolnej dziecka.

Zeszyty ćwiczeń podzielone są na trzy poziomy. Każdy poziom stanowi zintegrowany wybór zadań angażujących wszystkie sfery percepcji wzrokowej na danym poziomie trudności.

Program rozwoju percepcji wzrokowej przedstawiony we Wzorach i obrazkach koncentruje się na pięciu aspektach percepcji wzrokowej, które – jak wynika z badań licznych autorów – maja największe znaczenie dla rozwoju zdolności uczenia się u dzieci. Są to: koordynacja wzrokowo-ruchowa, spostrzeganie figury i tła, stałość spostrzegania, spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni, spostrzeganie stosunków przestrzennych.

ARTETERAPIA

stopy2Arteterapia jest formą psychoterapii (art psychotherapy), która traktuje media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji.

Głównym celem arteterapii jest umożliwienie dziecku, poprzez stosowanie materiałów artystycznych w bezpiecznych i sprzyjających temu warunkach, ćwiczenia- wytrwałości, uwagi, pamięci i wyobraźni. Poprzez działania plastyczne dzieci uwalniają swoją indywidualna ekspresję oraz emocje i uczucia, które są związane z ich obecnym stanem psychicznym i fizycznym, a które mogą być ciężkie do przekazania w słowach. Dodatkowo przynosi im to dużo radości i dowartościowania płynącego z wykonanych wytworów.

Proponowane zajęcia uczą również samodzielności, zaradności, dokładności, ładu oraz organizacji pracy.

MUZYKOTERAPIA

stopyMuzykoterapia jest to dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej.

Techniki muzykoterapii pozwalają dziecku uświadomić i wyodrębnić się z otoczenia, przyczyniają się do jego orientacji w przestrzeni i schemacie ciała. Słuchanie muzyki daje również poczucie bezpieczeństwa, możliwość odreagowania, wyzwala radość i uspokaja.
Muzykoterapię najczęściej stosuje się w grupie. Odbywa się zatem uspołecznienie dziecka Z niepełnosprawnością, ponieważ uczestnicy zajęć bawiąc się, muzykując, uczą się wzajemnej tolerancji i dostrzegają siebie nawzajem w otoczeniu.

EEG BIOFEEDBACK

stopy2Metoda EEG Biofeedback to nowa metoda terapeutyczna, zwiększająca skuteczność funkcjonowania mózgu. Jest to metoda klasycznej medycyny (wchodzi w spis międzynarodowych procedur medycznych), używana szeroko jako metoda nieinwazyjna i bez skutków ubocznych. Polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych.

Terapia EEG Biofeedback jest skuteczna w przypadkach:

 • problemów szkolnych (zwłaszcza typu dyslektycznego, dysgraficznego, dysortograficznego);

 • zaburzeń uwagi i koncentracji;

 • zaburzeń zachowania;

 • apatii;

 • zaburzeń snu;

 • stanów lękowych, depresji;

 • przewlekłych bólów głowy;

 • uzależnień;

 • zaburzeń odżywiania;

 • rehabilitacji po udarach, urazach.

PORANNY KRĄG J. KIELINA

stopyMetoda stymulacji polisensorycznej według pór roku polega na pobudzaniu wszystkich zmysłów dziecka za pomocą symboli podstawowych, których źródłem jest świat przyrody.

Są to takie symbole jak: żywioły, barwy, zapachy, smak, wrażenia dotykowe i termiczne, które przyporządkowane zostały określonej porze roku. Symbole te zmieniają się cyklicznie w zależności od pory roku, stąd nazwa metody.

Celami metody są: stymulacja wielozmysłowa , budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa, (każdy element porannego kręgu staje się z czasem dla dziecka przewidywalny, a więc bezpieczny), komunikacja niewerbalna ( język znaków i symboli) oraz prowokowanie komunikacji na poziomie werbalnym, a także inicjowanie i podtrzymywanie kontaktu wzrokowego z dzieckiem.

ELEMENTY METODY CASTILLO- MORALESA (USTNO- TWARZOWEJ TERAPII REGULACYJNEJ)

stopy2Metoda ta polega na stymulacji mięśni biorących udział w procesie mowy: mięśni oddechowych i klatki piersiowej, mięśni kontrolujących ustawianie głowy, mięśni twarzy i jamy ustnej.Terapia charakteryzuje się dużą skutecznością zarówno w pracy z dziećmi jaki i osobami dorosłymi.

Koncepcja Castillo-Morales należy do grupy terapii wczesno-interwencyjnych, np. dla dzieci z grupy ryzyka (wcześniaki, po przebytych urazach, wylewach, itp.). Szczególnie zadowalające efekty uzyskuje się w przypadku małych dzieci, których plastyczność układu nerwowego jest bardzo duża.

METODA DYNA- LINGUA M. S. (RYTMOGESTY)

stopyPsychostymulacyjna metoda rozwoju mowy i myślenia opracowana przez wrocławskich specjalistów- logopedę Małgorzatę Młynarską i psychologa Tomasza Smerekę.

Metoda opiera się na wykonywaniu prostych gestów (rytmogestów) oznaczających samogłoski,które są podstawą do tworzenia słownych wypowiedzi i rozwijania języka dziecka. Ważnym elementem terapii jest relaks psychostymulacyjny.

ALTERNATYWNE I WSPOMAGAJĄCE METODY KOMUNIKACJI AAC:

stopy2MAKATON

Makaton jest wspomagającą metodą porozumiewania się dla osób z zaburzeniami mowy i języka. Program ten wykorzystuje znaki manualne (gesty) i/ lub znaki graficzne (symbole), przy pomocy których osoby z trudnościami komunikacyjnymi mają możliwość porozumiewać się z otoczeniem:

GEST I/ LUB SYMBOL + MOWA = MAKATON

Zaletą metody jest to, że zarówno symbole jak i gesty sa proste i czytelne.Gesty (znaki manualne) mają swoje analogie do rzeczywistych przedmiotów, czynności, są rozpoznawalne dla otoczenia.Symbole (znaki graficzne) w sposób graficzny przedstawiają znaczenie danego pojęcia. Dzięki umieszczonemu podpisowi znaczenie komunikatu mogą odczytać osoby, które na co dzień nie posługują się Makatonem.

makaton-ja

SYSTEM SYMBOLI PCS

Jeden z najpowszechniej stosowanych na świecie systemów komunikacji alternatywnej. Są to kolorowe symbole, które ukazują obrazkowo znaczenie słowa, zwyczajowo używanej frazy lub zwrotu grzecznościowego.

PIKTOGRAMY

Piktogramy są przeznaczone dla wszystkich osób niemówiących wokalnie w celu ułatwienia im kontaktu i komunikacji z otoczeniem. Każdy Piktogram reprezentuje słowo lub pojęcie. Symbol jest zawsze biały na czarnym kwadracie. Słowo przedstawione jest również jako tekst nad symbolem. Metoda ta jest wsparciem w nauce i komunikacji zarówno werbalnej jak i niewerbalnej. Dzięki niej użytkownicy zyskują możliwość wyrażenia swoich potrzeb i porozumienia się z otoczeniem.

SYSTEM KOMUNIKACJI SYMBOLICZNEJ BLISS

Jest to system komunikacji, w którym wszystkie słowa – symbole, składają się z bardzo prostych figur geometrycznych (w postaci linii, kół, kwadratów itp.), które mają określone znaczenie. Jeżeli połączymy kilka symboli ze sobą, otrzymamy nowe pojęcie. Symbole umożliwiają nazwanie konkretnego przedmiotu, ale też abstrakcji, np. uczucia. Można wskazać pojedyncze symbole lub budować całe wypowiedzenia zgodnie ze składnią języka ojczystego. System składa się ze 100 znaków podstawowych, czyli rdzeni, które można łączyć.

METODA FELICJI AFFOLTER

stopyMetoda Felicji Affolter opiera się na działaniu, którego celem jest rozwiązywanie podstawowych codziennych zadań. Narzędziem badania rzeczywistości jest dłoń, która jest nośnikiem sygnału – komunikatu, między światem nas otaczającym a naszym umysłem.

Naczelną zasadą jest posługiwanie się rękami dziecka tak, aby czuło się ono autorem wykonywanego zadania. Terapeuta wykonuje czynności, zadania rękami dziecka. Dziecko obserwuje swoje ręce i skutki wykonywanych przez siebie czynności. Proponowane zajęcia są bardzo łatwe do wykonania w każdych warunkach.

Terapię Affolter, nazywa się często „terapią jarzynową”, lub „terapią warzywną”, gdyż ręce dziecka pracują często na warzywach. Rękami dziecka wykonuje się różne potrawy. W czasie tych kulinarnych zabaw, dziecku dostarcza się różne doznania zmysłowe (smak, kolor, zapach, temperaturę ), które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju umysłowego.

METODA CAROL SUTTON

stopy2Jest to metoda wykorzystywana w pracy nad trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży.

Metoda Carol Sutton pomaga nie tylko niwelować negatywne zachowanie dziecka, ale przede wszystkim poznać przyczyny jego występowania. Szczegółowa analiza postępowania podopiecznego może pomóc rodzicom we wprowadzeniu zmian, które wcześniej były dla nich bardzo trudne.

Metoda Sutton ma szerokie zastosowanie, nie tylko w eliminowaniu negatywnych zachowań, ale sprawdza się również w nauce czynności samoobsługowych, poprawia relacje między rodzeństwem, a także uczy czynności porządkowych.

STYMULACJA WIELOZMYSŁOWA NA SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA (SNOEZELEN)

stopySala Doświadczania Świata to miejsce terapii, w którym łagodna stymulacja wszystkich zmysłów pobudza rozwój dzieci i przyspiesza rehabilitację zaburzeń. Sala daje możliwość odbierania bodźców płynących z otoczenia w sposób przyjemny, bezpieczny i uporządkowany. Osoba korzystająca ze Snoezelen jest oddzielona od wszechogarniającego chaosu dnia codziennego.

Celem Snoezelen jest umożliwienie dzieciom odbierania bodźców w sposób dowolnie selektywny, doświadczania ich i poznawania w indywidualnym tempie. Sprzyja temu atmosfera odprężenia, spokoju i bezpieczeństwa, którą tworzą łagodna muzyka, przyciemnione światło oraz wysokiej klasy sprzęt terapeutyczny.

TERAPIA RĘKI

stopy2Terapia ręki to przede wszystkim dostarczanie dziecku wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

Głównym celem terapii jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego. Podstawą programu jest traktowanie trudności dziecka w zakresie małej motoryki jako problemu tkwiącego w całym rozwoju psychoruchowym dziecka. Oznacza to, że pracując nad trudnościami manualnymi dziecka skupiamy się na funkcjonowaniu całego ciała.

METODY EDUKACYJNE (NP. METODA E. GRUSZCZYK- KOLCZYŃSKIEJ)

stopyZajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem programów komputerowych o charakterze dydaktycznym oraz tablicy interaktywnej (m.in. wczesne wspomaganie rozwoju).

DOGOTERAPIA

stopy2Terapia z udziałem psa, wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę.