DOM DZIENNEGO POBYTU

 DLA KOGO?

zdjecie-w-tleNasi wychowankowie to dzieci i młodzież w wieku od 2,5 do 25 roku życia  – z możliwością przedłużenia dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych:

 • z niepełnosprawnością ruchową,
 • z opóźnieniem rozwoju psycho- ruchowego, w tym ze sprzężeniami (upośledzenie umysłowe, wady wzroku i słuchu)
 • z zaburzeniami neurologicznymi (mózgowe porażenia dziecięce, przepukliny oponowo-rdzeniowe, wodogłowie, małogłowie, stany powypadkowe, stany po nowotworach w obrębie O.U.N)
 • z nieprawidłowym rozwojem ze względu na wysokie ryzyko okołoporodowe, dzieci z tzw. grupy ryzyka,
 • z zespołami genetycznymi
 • z zaburzeniami rozwoju o nieustalonej etiologii i inne
GŁÓWNE ZADANIA DOMU DZIENNEGO POBYTU
 • podniesienie poziomu ogólnego funkcjonowania zaburzonych funkcji;
 • kompensowanie braków rozwojowych;
 • rozwój aktywności własnej;
 • wypracowanie samodzielności dziecka na miarę jego możliwości;
 • rozwijanie chęci poznawania otaczającego świata;
 • rozwój postaw komunikacyjnych (w tym komunikacji wspomagającej i alternatywnej);
 • zwiększenie stopnia integracji społecznej i nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.
 • zapewnienie gorącego posiłku

 

W JAKICH GODZINACH DZIAŁAMY?

zegarGODZINY

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
W GODZ. 7.30 – 16.00
PRZEZ CAŁY ROK KALENDARZOWY

ZASADY PRZYJĘĆ

 • Warunkiem przyjęcia do Ośrodka jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Z usług Centrum mogą korzystać tylko mieszkańcy Częstochowy.

szczekaczkaETAPY PRZYJĘCIA DO OŚRODKA

KONTAKT Z LEKARZEM SPECJALISTĄ REHABILITACJI
A TAKŻE Z PSYCHOLOGIEM, PEDAGOGIEM I LOGOPEDĄ
 • Kontakt z lekarzem jest konieczny w przypadku kwalifikowania na specjalistyczne usługi opiekuńcze  (rehabilitacja).
 • Nie jest wymagane skierowanie od lekarza.

Wizyty można umawiać:

 • telefonicznie tel. 34 361 59 43
 • osobiście w siedzibie Centrum Dziecka Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, ul. Jasnogórska 36
  – u opiekuna medycznego Ośrodka, psychologa lub pedagoga – logopedy
ZŁOŻENIE PODANIA DO DYREKCJI MOPS 
 • Podanie należy zaadresować do Dyrekcji MOPS na adres:
  ul. POW 2
  42-217 Częstochowa
 • W podaniu należy zawrzeć prośbę o przyjęcie dziecka na pobyt do Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie.
 • Należy podać adres zamieszkania, telefon kontaktowy, wiek dziecka, diagnozę.
 • Należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
KONTAKT Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM
 • Po złożeniu podania skontaktuje się pracownik socjalny z Sekcji Usług Środowiskowych
 • Celem spotkania jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w oparciu o  ustawę o pomocy społecznej.

Dla pracownika socjalnego należy przygotować:

 • zaświadczenie o zakwalifikowaniu dziecka wydane przez lekarza Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie;
 • udokumentowanie dochodów rodziny netto za miesiąc poprzedni (zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek emerytury, renty itp.).
 • Korzystanie ze świadczeń Centrum rozpoczyna się z chwilą otrzymania decyzji przyznającej prawo korzystania
  z  Ośrodka.
 • Odpłatność za pobyt i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rehabilitację) jest uzależniona od wysokości dochodów.

METODY PRACY

stopy2Stosujemy wiele nowoczesnych metod.

 • Nasi podopieczni mają zapewnione różnorodne zajęcia grupowe m.in. muzykoterapię, arteterapię, dogoterapię, zajęcia rewalidacyjne wspierające rozwój zaburzonych funkcji.
 • Każde dziecko korzysta z indywidualnych zajęć ze specjalistami: oligofrenopedagogiem, logopedą, psychologiem i fizjoterapeutą. Co roku dla każdego dziecka opracowujemy i poddajemy okresowej ewaluacji indywidualny program terapii.
 • Nasi podopieczni są również pod stałą opieką wykwalifikowanej kadry medycznej. Oprócz opiekuna medycznego w ośrodku pełni dyżury lekarz specjalista rehabilitacji medycznej.
 • Podczas zajęć rewalidacyjnych wykorzystywane są, stosownie do potrzeb dzieci, różnorodne metody usprawniająco-terapeutyczne.

KADRA

ludzie2Kadra Ośrodka to wszechstronnie wykształceni i doświadczeni pracownicy z ogromnym sercem dla dzieci i młodzieży. W Domu Dziennego Pobytu opiekę nad wychowankami sprawują specjaliści z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii, logopedii, fizjoterapii, terapii S.I. oraz lekarz specjalista rehabilitacji medycznej i opiekunki medyczne.