Zmieniając dziś projektujesz lepsze jutro

mężczyzna
 „ZMIENIAJĄC DZIŚ, PROJEKTUJESZ LEPSZE JUTRO” realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Cel główny projektu Kompleksowe działania, których zastosowanie powinno prowadzić do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji s...
Czytaj dalej