Informacje o projekcie

projekty i programy
„WSPARCIE RODZINY – JASNE, ŻE TAK” realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania9.2.5 Rozwój usług społecznych – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Cel główny projektu Podniesienie dostępności i jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowy. Cel główny projektu Podniesienie dostępności i jakości usług wsparcia rod...
Czytaj dalej