Kolejne warsztaty i dalsze działania w ramach projektu

W czerwcu pracownicy socjalni  brali udział w dwudniowych warsztatach wyjazdowych, dotyczących wypracowania praktycznych umiejętności rozpoznawania i reagowania na syndrom wypalenia zawodowego. Kontynuowane były także spotkania Grupy Sterującej oraz systematyczne spotkania kadry zarządzającej z pracownikami nowo utworzonych zespołów,  w celu reagowania na ewentualne problemy mogące mieć wpływ na proces wdrażania zmian organizacyjnych.
Czytaj dalej

W maju rozpoczęły się konsultacje grupowe dotyczące sposobu realizacji modelu oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń przyznanych decyzją administracyjną oraz usług socjalnych

W maju rozpoczęły się konsultacje grupowe dotyczące sposobu realizacji modelu oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń przyznanych decyzją administracyjną oraz usług socjalnych. Z konsultacji korzysta 90 pracowników nowo utworzonych zespołów i stanowisk pierwszego kontaktu oraz kadry zarządzającej. Konsultacje stanowią  bieżące wsparcie w stosowaniu nowych rozwiązań; służą weryfikowaniu zadań pracowników i wyjaśnianiu pojawiających się na poszczególnych etapach wdrażania wątpliwości; za...
Czytaj dalej

Kolejne szkolenia i warsztaty dla pracowników – by jeszcze lepiej działać w ramach nowego modelu pracy

W ramach zadania 3, jakim jest wsparcie pracowników socjalnych, 112 pracownikom socjalnym umożliwiono udział w szkoleniu z zakresu nowych kierunków pracy socjalnej opartych na zasobach klienta empowerment. Cel szkolenia to uporządkowanie wiedzy dotyczącej etapów procesu empowerment w pracy socjalnej polegającej przede wszystkim na wydobywaniu, wzmacnianiu i rozszerzaniu zasobów klienta. Warto dodać, że 112 pracowników socjalnych objętych jest  także wsparciem w postaci  superwizji.&n...
Czytaj dalej

ZMIANY ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

ZMIANY ORGANIZACYJNE W NASZYM OŚRODKU W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie wdrażany jest model oddzielenia zadań administracyjnych od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych. Efektem jest zmiana organizacji pracy i struktury ośrodka, mająca na celu lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów w skutecznej i komplementarnej pracy na rzecz osób i grup wymagających włączenia społecznego i wsparcia oraz usprawnienie pracy pracowników socjalnych w nowo wyodrębnionych zespołach....
Czytaj dalej