Poszukiwani partnerzy Karty Dużej Rodziny – firmy i instytucje – zachęcamy!

Karta Dużej Rodziny
Zachęcamy do partnerstwa w ramach ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Do współpracy zaproszone są firmy i instytucje niezależnie od sektora czy rodzaju działalności. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ posiadających Kartę Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny to realna pomoc dla rodzin, które mogą korzystać z przygotowanych specjalnie dla nich zniżek i ulg. Ideą Karty jest ułatwienie rodzinom 3+ dostępu do kultury, aktywne...
Czytaj dalej

Otwarcie OSL w dzielnicy Ostatni Grosz

zabawa
8 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie siedziby OSL w dzielnicy Ostatni Grosz. Lokal przy ul. Bardowskiego 21a został wyremontowany i ma służyć mieszkańcom jako miejsce spotkań oraz wspólnych działań i  różnorodnych aktywności. W planach są między innymi pikniki sąsiedzkie, klub mieszkańca, klub seniora, zajęcia dla dzieci oraz spotkania z ekspertami z różnych dziedzin będące odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców. Zadania OSL na Groszu realizuje Związek Harcerstwa Polskiego Chorągi...
Czytaj dalej

Centra Integracji Społecznej – szansa na zawód i pracę!

hand
Zachęcamy do korzystania z usług Centrów Integracji Społecznej – dzięki którym można zdobyć umiejętności i doświadczenie zawodowe – element niezbędny podczas wielu rekrutacji – otrzymując równocześnie świadczenie w wysokości do 100% zasiłku dla osób bezrobotnych! Centra to szansa dla wszystkich osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mających trudność z powrotem na rynek pracy! Od lipca rozpoczęła się realizacja projektu „Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Mi...
Czytaj dalej

Zmieniając dziś projektujesz lepsze jutro

mężczyzna
 „ZMIENIAJĄC DZIŚ, PROJEKTUJESZ LEPSZE JUTRO” realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Cel główny projektu Kompleksowe działania, których zastosowanie powinno prowadzić do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji s...
Czytaj dalej

Informacje prasowe w styczniu 2016

Poniżej przedstawiamy informacje prasowe, które ukazały się w styczniu 2016:   Portal OPS – posiłki dla osób bezdomnych w miejscach niemieszkalnych http://wszystko.opx.pl/ wczestochowie.pl „Tysiąc złotych na dziecko” http://www.wczestochowie.pl/artykul/23439,tysiac-zlotych-na-dziecko-przez-rok czestochowskie24.pl „Zupa i herbata dla bezdomnych” http://czestochowskie24.pl/czestochowa/zupa-i-herbata-dla-bezdomnych/ wczestochowie.pl http://wczestochowie.pl/artykul/23441,strazn...
Czytaj dalej

Dofinansowanie wyższego wykształcenia dla osób z niepełnosprawnością

dzieci
Przypominamy o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II. Adresatami w...
Czytaj dalej