STYPENDIA SZKOLNE. WIĘKSZOŚĆ WNIOSKÓW TYLKO OD 1 DO 15 WRZEŚNIA

Od września ruszy procedura związana z udzieleniem uczniom pomocy w postaci stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019. Podobnie jak w minionych sezonach, trzeba pamiętać o terminach - wnioski dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, będzie można składać w szkołach tylko przez pół miesiąca - w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 15 września. Stypendia to pomoc pieniężna udzielana, by zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji material...
Czytaj dalej

Informacja dot. realizacji drugiej transzy – Stypendium Szkolne rok szkolny 2017/2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, iż rusza procedura związana z uruchomieniem drugiej transzy stypendium szkolnego dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018 za okres od stycznia 2018r. do czerwca 2018r. Podstawą przyznania drugiej transzy pomocy w formie stypendium szkolnego jest posiadanie dochodu nie przekraczającego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. z późniejszymi zmianami, tj. 514,00 zł oraz wystąpieni...
Czytaj dalej

Jednorazowa zmiana terminu dyżuru specjalistycznego poradnictwa prawnego z 8 na 10 maja

Szanowni Państwo,  informujemy, że jednorazowo zmieni się termin dyżuru  Mecenasa Artura Wiktorowicza. Jednorazowa zmiana terminu dyżuru specjalistycznego poradnictwa prawnego z 8 na 10 maja Pozostałe dni dyżurów nie zmieniają się. Go0dziny i miejsce pozostają bez zmian tj.  od 8:15 do 10:15  Budynek MOPS przy ul. POW 2, pokój nr 8. Przypomnijmy, dyżury obejmuje specjalistyczne poradnictwo prawne. Poradnictwo specjalistyczne jest świadczone wszystkim osobom i rodzinom, które mają trudności...
Czytaj dalej

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA – Ogłoszenie o naborze Partnera zainteresowanego wspólnym przygotowaniem i realizacją projektu w zakresie rozwijania usług społecznych.

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Częstochowie, na podstawie Art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera zainteresowanego wspólnym przygotowaniem i realizacją projektu dla mieszkańców Gminy Miasta Częstochowy. Projekt w ramach konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 dla Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020, ...
Czytaj dalej