Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs dla przedsiębiorstw społecznych „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”.

Głównym celem Konkursu jest wyróżnienie przedsiębiorstw społecznych prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, które najpełniej realizują i popularyzują ideę ekonomii społecznej.W ramach Konkursu przyznane będą trzy nagrody finansowe w wysokości 1500,00 zł brutto dla każdego laureata, tytuły „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019” oraz pamiątkowe dyplomy i statuetki.

Uczestnikami Konkursu mogą być przedsiębiorstwa społeczne, które mają siedzibę, prowadzą działalność i oferują produkty/usługi na terenie województwa śląskiego. Ponadto muszą posiadać bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową za rok 2017 i 2018lub inne roczne sprawozdania finansowe za te lata, zatwierdzone przez właściwy organ zatwierdzający.

Zgłoszenia przedsiębiorstwa społecznego może dokonać:

–       podmiot ekonomii społecznej,

–       jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostka organizacyjna,

–       przedstawiciel biznesu,

–       osoba indywidualna,

–       inny podmiot, który dostrzega pozytywną działalność danego przedsiębiorstwa społecznego w obszarze ekonomii społecznej,

–       samo zainteresowane przedsiębiorstwo społeczne.

Zgłoszone przedsiębiorstwo społeczne musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo w Konkursie (za wyjątkiem sytuacji, gdy składa formularz we własnym imieniu).

W celu dokonania zgłoszenia konieczne jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego według załączonego wzoru wraz zobligatoryjnymi załącznikami. Zgłoszeń przedsiębiorstw społecznych należy dokonywać do 18listopada 2019 r. w wersji papierowej na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142) przy ulic Modelarskiej10 i elektronicznie na adres: des@rops-katowice.pl.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie, jego przebiegu oraz sposobu składania zgłoszenia zawarto Regulaminie Konkursu oraz na stronie internetowej ROPS: https://es.rops-katowice.pl/ogloszenie-konkursu-dla-przedsiebiorstw-spolecznych-w-wojewodztwie-slaskim-asy-slaskiej-ekonomii-spolecznej-2019/

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pod numerem telefonu: 32-730-68-96 lub mailowo kierując zapytania na adres: oszewczyk@rops-katowice.pl.

Koordynatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca –koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata2014-2020.

Serdecznie zachęcamy uprawnione podmioty do składania zgłoszeń w Konkursie!

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019” wraz z pisemną zgodą zgłaszanego przedsiębiorstwa społecznego na udział w Konkursie.
  2. Regulamin Konkursu dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”.