Wsparcie pieczy zastępczej w okresie epidemii

Wsparcie w okresie epidemii COVID-19 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Częstochowski samorząd realizuje projekt, dzięki któremu niemal pięćset częstochowskich uczennic i uczniów umieszczonych w pieczy zastępczej otrzyma pomoc w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii. Wsparcie to m.in. sprzęt niezbędny podczas zdalnej nauki, a także środki ochrony osobistej i wyposażenie miejsc kwarantanny w placówkach pieczy zastępczej.

Liderem projektu jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej, a funkcję partnerów pełnią wojewodowie. Odbiorcami wsparcia są jednostki samorządu powiatu i samorządu województwa.

Pandemia wpływa negatywnie na wiele obszarów życia, w tym społecznego, zawodowego, czy edukację. Jako samorząd staramy się przeciwdziałać powstającym trudnościom i wspierać szczególnie tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy. Dlatego tym chętniej przystąpiliśmy do realizacji tego projektu – podkreśla prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

 

Realizatorem projektu na terenie Częstochowy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem na niezbędne sprzęty i środki, zgłaszanym wcześniej pracownikom ośrodka, częstochowskie rodziny zastępcze oraz dzieci mieszkające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych otrzymają odpowiednio:
  • 162 komputery przenośne, tablet i 74 drukarki, a także słuchawki, głośniki, urządzenia wielofunkcyjne, telewizory i projektory multimedialne;
  • środki ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (dla rodzin i placówek pieczy zastępczej zakupiono niemal 24 tys. maseczek i ponad 50 tys. rękawiczek jednorazowych, a także ponad 1,5 tys. litrów płynu do dezynfekcji);
  • wyposażenie służące organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z danej placówki pieczy zastępczej (m.in. meble, dozowniki na płyny dezynfekcyjne, termometry bezdotykowe).

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu w Częstochowie wynosi 712.680,00 PLN, w tym 600.646,70 PLN to środki europejskie, co stanowi 84,28% dofinansowania, a 112.033,30 PLN to środki w formie współfinansowania krajowego, co stanowi 15,72 % otrzymanych środków.

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działania 2.8 – Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

wsparcie pieczy zastępczej w okresie epidemii wsparcie pieczy zastępczej w okresie epidemii wsparcie pieczy zastępczej w okresie epidemii wsparcie pieczy zastępczej w okresie epidemii wsparcie pieczy zastępczej w okresie epidemii