Większe wsparcie dla częstochowskich rodzin zastępczych

W Częstochowie zwiększono wynagrodzenia osób tworzących rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka. To kolejny element polityki społecznej samorządu, który ma na celu docenienie i wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej.   Uprawomocniła się uchwała, którą – z inicjatywy prezydenta miasta – przyjęli  w czerwcu częstochowscy radni. Przypomnijmy, że MOPS sprawuje kontrolę nad realizacją zadań związanych z pieczą i angażuje się w wiele działań w tym zakresie, m.in. mających na celu zapewnienie dzieciom rodzinnej opieki. MOPS przewodniczy także zespołowi promującemu pieczę zastępczą w Częstochowie i organizuje wiele akcji związanych z tym tematem.

Wcześniej – w lutym br. – Rada Miasta przyjęła Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Częstochowy na lata 2018-2020. Jego głównym celem jest tworzenie warunków sprzyjających wspieraniu rodziny oraz rozwojowi pieczy zastępczej. Ma się to odbywać przede wszystkim poprzez jak najskuteczniejsze pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji zawodowych rodzin zastępczych, wspieranie osób prowadzących rodzinne domy dziecka, a także poprzez polepszanie już istniejących warunków prowadzenia zawodowych, rodzinnych form pieczy.
Działa także zespół promujący rodzicielstwo zastępcze, któremu przewodniczy nasz ośrodek. Z inicjatywy MOPS w mieście odbywają się pikniki, happeningi i różnego rodzaju akcje promocyjne, których celem jest zachęcenie do tworzenia rodzin zastępczych.

Mając na uwadze fakt, że wsparcie pieczy zastępczej leży w niezmiernie ważnym interesie społecznym, prezydent Częstochowy przedstawił Radzie Miasta projekt uchwały zwiększającej wysokość wynagrodzenia rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka. Inicjatywa uzyskała poparcie radnych, którzy 21 czerwca tego roku przyjęli uchwałę w tej sprawie.

Uchwała podnosi wynagrodzenia, jednocześnie dostosowując jego wysokość do  liczby dzieci pozostających pod opieką rodziców zastępczych.  Rodzinie zastępczej zawodowej gwarantuje nie mniej niż 2,7 tys. zł brutto miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad jednym dzieckiem, a w przypadku opieki nad więcej niż trojgiem dzieci –  wynagrodzenie nie niższe niż 3,2 tys. zł.

Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż 3,1 tys. zł brutto miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad nie więcej niż dwójką dzieci. Z kolei w przypadku sprawowania opieki nad trójką dzieci wynagrodzenie to nie może być niższe niż 3,4 tys. zł brutto.

Osoby prowadzące rodzinny dom dziecka otrzymują nie mniej niż 2,9 tys. zł brutto miesięcznie w przypadku umieszczenia w nim maksymalnie dwójki dzieci, a sprawując opiekę nad więcej niż czwórką dzieci – nie mniej niż 3,4 tys. zł brutto.

Należy podkreślić, że zapewnienie rodzinnych form pieczy zastępczej dzieciom pozbawionym opieki rodziny biologicznej jest wartością nie do przecenienia, a także jest jednym z najistotniejszych zadań samorządu w obszarze polityki społecznej. To właśnie rodzina – jej wartości i wzorce – gwarantują dzieciom prawidłowe wychowanie, socjalizację i oparcie społeczne. Bycie rodzicem zastępczym wymaga odpowiedzialności, wiedzy, kompetencji wychowawczych, umiejętności interpersonalnych, a także stałego podnoszenia kwalifikacji.

W Częstochowie wciąż prowadzimy jest nabór kandydatów na rodziców zastępczych. Wszystkie osoby, które chciałyby dowiedzieć się więcej na ten temat mogą kontaktować się z naszym ośrodkiem.

źródło: UM Częstochowy, własne