Stypendia szkolne. Przypominamy o konieczności dostarczenia dokumentów dot. zakupów

Przypominamy, osobom korzystającym ze wsparcia w postaci stypendium szkolnego przyznanego na rok szkolny 2019/2020 , iż w związku z realizacją drugiej transzy pomocy należy przedłożyć imienne rachunki i faktury oraz inne dowody zakupu za okres od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r. Stanowią one podstawę do wypłaty stypendium szkolnego.

Dowody zakupu, zweryfikowane przez pedagogów szkolnych,  można złożyć:

  • w szkole, do której uczęszcza uczeń;

  • w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2

    – dokumenty, włożone do zaklejonej koperty z dopiskiem:„Stypendia szkolne”, należy wrzuc do urny znajdującej się przy wejściu w budynku MOPS (w godzinach urzędowania);

  • wysyłając listem za pośrednictwem Poczty Polskiej liczy się data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie tj. do 23 czerwca 2020 r.

Biorąc pod uwagę szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, wszystkie poniesione na podstawie faktur i rachunków wydatki edukacyjne będą rozpatrywane indywidualnie w stosunku do każdego ucznia, biorąc pod uwagę okres oraz zakres obowiązku szkolnego, w tym nauki zdalnej.

W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Zespołu w Sekcji Usług Środowiskowych pod numerem tel. 34 372 42 20.

Stypendium szkolne to pomoc skierowana do uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.