Stypendia i zasiłki szkolne – przypominamy o terminach

Przypominamy o możliwości ubiegania się o stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne. Rodzice, opiekunowi prawni lub pełnoletni uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mają na złożenie wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 czas tylko od 1 do 15 września – dokumenty należy składać w szkołach, natomiast wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w ciągu dwóch miesięcy od zaistnienia zdarzenia uprawniającego do wystąpienia o to świadczenie. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi tych form wsparcia. Stypendia szkolne Stypendium przysługuje:
  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456,00 zł, a od 1 października 2015 r. Nie  może być większa niż 514,00 zł. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia lub w uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektora szkoły. .Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, w przypadku szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, do dnia 15 października danego roku szkolnego. Druki wniosków o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 dostępne będą od 1 września 2015 r. w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Częstochowy. W szkołach również rodzice/opiekunowie prawni uczniów i pełnoletni uczniowie składają wypełnione druki wniosków, do których załączają wszystkie niezbędne załączniki (wykaz załączników wymieniony jest w „pouczeniu”). Druki te dostępne będą również w siedzibie Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zasiłek szkolny Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica ucznia lub członka jego rodziny, nagła choroba ucznia lub członka jego rodziny, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Maksymalna wysokość zasiłku to 530,00 zł – jednorazowa kwota. Druki wniosków dostępne są w szkołach oraz w siedzibie Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych – Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22, IV piętro, pokój nr 18. W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości, pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych pozostają do Państwa dyspozycji.