PUP w Częstochowie zaprasza osoby młode do udziału w projekcie aktywizacyjnym

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie od 01.01.2021 r. realizuje projekt pn.: “Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (V)”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 892 uczestników/czek (min. 60% kobiet tj. min. 536  kobiet) w wieku 18-29 lat (które nie ukończyły 30 roku życia na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie), w tym osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie  jako bezrobotne, spośród których co najmniej:

  • 80% będą stanowić osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020;
  • 40% będą stanowić osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach.

Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do osób w trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób długotrwale bezrobotnych (w przypadku osób poniżej 25 roku życia osobami długotrwale bezrobotnymi są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast w przypadku osób w wieku 25 lat lub więcej – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy). Do okresu bezrobocia zalicza się również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie,
  • osób o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie tj.: osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, ponadpodstawowym.

W ramach projektu wdrażane będą poniższe formy wsparcia:

  • staże dla 492 osób,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 240 osób,
  • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 100 osób,
  • prace interwencyjne 60 osób.

Szczegółowe informacje u realizatora:

https://czestochowa.praca.gov.pl/-/14303723-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-miescie-czestochowa-i-powiecie-czestochowskim-v-