Od 1 lipca dodatki w wysokości świadczenia 500+ przysługują także na dzieci umieszczone w placówkach i ośrodkach

Z dniem 1 lipca 2019 r. weszła w życie zmiana do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którą poszerzono grupę podmiotów, którym przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+).

Przysługuje on obecnie także dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz dyrektorom interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych – na  każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia

Dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej znajdujących się na terenie miasta Częstochowy w celu otrzymania przedmiotowego świadczenia zobowiązani są do złożenia wniosku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 (500+).

Wnioski (tylko w wersji papierowej – nie ma możliwości składania wniosków drogą elektroniczną) przyjmowane są od 1 lipca. Świadczenie przyznawane jest od danego miesiąca, w którym złożono wniosek.

Dodajmy, że przed 1 lipca 2019 dodatek przysługiwał jedynie rodzinie zastępczej, prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, na każde dziecko umieszczone ww. formach pieczy zastępczej w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Informacji w sprawie dodatku udziela Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej (pok. 23, tel: 34 372 42 23), (pok. 25, tel: 34 372 42 25).