Program “Zajęcia klubowe w WTZ”

Zajęcia klubowe w WTZ Państowoy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
Wdrożenie i realizacja rządowego programu „Za życiem”, a także związane z nim zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, rozszerzyły zakres wsparcia osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie zajęć klubowych przez podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji. W ramach programu WTZ zainteresowany prowadzeniem zajęć klubowych może ubiegać się o ich dofinansowanie. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

Program “Zajęcia klubowe w WTZ” adresowany do podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej na terenie miasta Częstochowy.

Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest adresatom programu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.).

Beneficjentami programu są:

  1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,

  2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

WTZ zainteresowane prowadzeniem zajęć klubowych, zapraszamy do składania Wniosków
o dofinansowanie zajęć klubowych w WTZ
(wzór wniosku w załączeniu) w siedzibie Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Aleja Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa w terminie:

 1. od 2 do 10 listopada 2020 r. – dla zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (tj. od 1 lutego do dnia 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego),

 2. od 24 maja do 4 czerwca 2021 r. – dla zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego oraz w przypadku WTZ prowadzących zajęcia klubowe, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień samorządu zwiększyła się liczba beneficjentów (tj. od 1 sierpnia do 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego);

 

Warunkiem uczestnictwa w programie, w tym warunkiem uzyskania pomocy finansowej w ramach programu, jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:

 1. PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;

 2. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego;

 3. innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej.

ZASADY PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I TRYB REALIZACJI WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROWADZENIA ZAJĘĆ KLUBOWYCH W WTZ

 1. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Zajęcia Klubowe w WTZ” składane są bezpośrednio lub za pomocą operatora pocztowego przez podmioty prowadzące WTZ Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, w terminie wskazanym powyżej.

 2. Wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności informacje:
  1) dotyczące liczby beneficjentów według stanu faktycznego na miesiąc złożenia wniosku, z rozróżnieniem:

  a) liczby osób niepełnosprawnych, które były uczestnikami danego WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia, a które są beneficjentami programu zgodnie z zapisem w rozdz. V ust. 1 pkt. 1 Procedur realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” przyjętych Uchwałą nr 41/2018 Zarządu PFRON z dnia 26 czerwca 2018 roku programu,

  b) liczby osób niepełnosprawnych znajdujących się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ,

  2) do wniosku należy dołączyć:

  a) projekt planu działalności zajęć klubowych, określających między innymi formułę organizacji zajęć klubowych – formę i metody pracy z beneficjentami zajęć klubowych,

  b) projekt regulaminu organizacyjnego zajęć klubowych zatwierdzony przez Podmiot prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej określający w szczególności:

  – prawa i obowiązki uczestnika zajęć klubowych, w tym możliwość korzystania przez beneficjenta z dofinansowywanych w ramach programu zajęć klubowych wyłącznie w jednym WTZ,

  – organizację pracy i zajęć.

  c)projekt budżetu prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu w okresie trwania zajęć klubowych wskazanych w miesiącach w bieżącym roku realizacyjnym, tj. dla I tury naboru – 12 miesięcy, dla II tury naboru – 6 miesięcy,

  d) pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby umocowane do reprezentowania Podmiotu prowadzącego WTZ,

  e) oświadczenia Podmiotu prowadzącego WTZ o spełnianiu przez wskazanych we wniosku beneficjentów programu „Zajęcia klubowe w WTZ” warunków określonych w:

  – art. 10f ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 426, z późn. zm.), tj. oświadczenia w zakresie zatwierdzenia na liście osób oczekujących do uczestnictwa w Warsztacie wskazanych we wniosku beneficjentów, oraz że nie rozpoczęli oni terapii w Warsztacie,

  – programie „Zajęcia klubowe w WTZ” i dokumencie procedur jego realizacji.

  f) oświadczenie podmiotu prowadzącego WTZ, że nie był, w ciągu trzech lat przez złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie,

  g) oświadczenie o nie posiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz wobec organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej oraz zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON.

 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie dokonuje weryfikacji formalnej wniosków złożonych bezpośrednio lub otrzymanych za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1041).

 4. W przypadku uchybień stwierdzonych w złożonych wnioskach, MOPS wzywa podmiot prowadzący WTZ do usunięcia tych uchybień w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma wzywającego do usunięcia tych uchybień, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

 5. Po dokonaniu weryfikacji formalnej złożonych wniosków MOPS składa wystąpienie o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu, w terminie wyznaczonym przez PFRON, na rzecz podmiotu prowadzącego WTZ, którego wniosek został rozpatrzony pozytywnie pod względem formalnym.

 6. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji w sprawie złożonego wystąpienia, Samorząd powiatowy, w imieniu którego działa Dyrektor MOPS w Częstochowie, podpisuje z Oddziałem PFRON w Katowicach umowę na realizację programu.

 7. O decyzji w sprawie przyznania dofinansowania prowadzącym WTZ, MOPS informuje podmiot prowadzący WTZ niezwłocznie po otrzymaniu informacji z PFRON o przyznaniu dofinansowania.

 8. Samorząd powiatowy podpisuje z podmiotem prowadzącym WTZ umowę o realizację programu, która określa obowiązki oraz uprawnienia stron (wzór umowy w załączeniu)

 9. Dofinansowanie w ramach programu udzielane jest Wnioskodawcom na zasadach określonych w w/w umowie.

 10. Dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych wypłacane jest Wnioskodawcy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie w terminie określonym w umowie, o której mowa w ust. 8.